ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 – ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ: ܩܵܐ ܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܠܚܲܡܘܼܝܲܝܗܝ ܓܵܘ ܬܲܚܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ:

ܒܲܩܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ “ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܵܥܸܝܢ ܕܦܵܝܫܸܢ ܣܢܝܼܕܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫ̈ܝܼ؟”

ܐ݇ܡܘܿܪܘܼܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ “ܒܸܕ ܣܵܢܩܸܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܟܠ ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܕܠܵܒ݂ܫܸܢ ܠܗܘܿܢ ܠܒ݂ܘܼܫ̈ܝܼ ܘܕܗܲܕܪܸܢ ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬ̈ܝܼ” ܝܲܢ “ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܵܬܹܐ ܥܲܡܝܼ ܠܫܘܼܩܵܐ ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܘܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܒܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.”

ܒܲܩܪܘܼܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ “ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܬ ܐܲܢ݇ܬ ܕܗܲܝܸܪܸܬܠܝܼ ܠܸܒܪܵܝܵܐ ܗ̇ܘ ܦܸܨܠܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܵܢܵܐ ܒܵܥܸܝܢ؟” ܝܲܢ “ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܡܵܨܸܝܬ ܐܲܢ݇ܬ ܕܗܲܝܸܪܸܬܠܝܼ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܚܲܒ݂ܪܘܼܬܵܐ؟”.

ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܚܸܒܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠ:

 • ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܒܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܒܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܦܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦ̮ܵܝܣܒܘܼܟ ܘܡܸܨܥܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ؛ ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܘܕܢܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܘܕܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܗ̇ܘ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܲܩܪܘܼܢ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܲܝܗܝ

 • ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ
 • ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ
 • ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܪ̈ܘܼܟܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ، ܒܵܬܲܝ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܦܵܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ (ܐܹܟܣܸܪܣܵܝܣ).

ܒܲܩܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ “ܐܵܢܝܼ ܫܲܪܝܼܪܐܝܼܬ ܒܸܕ ܡܵܠܝܼܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬ̈ܝܼ؟” ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܕܗܘܼܝܸܪ ܠܗܘܿܢ ܒܒܪܵܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܲܢ ܕܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܪ̈ܓ݂ܵܫܝܵܬܲܝܗܝ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܝܼܗܘܵܘ ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܨܦܵܝ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܪܓ݂ܝܼܫܠܗܘܿܢ ܒܪܲܗܲܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܨܦܵܝ ܝܗܘܵܐ، ܘܐܸܢ ܪܓ݂ܝܼܫܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܚܲܬܝܼܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܢܵܪܲܗܲܬ، ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܨܦܝ.

ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ، ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܙܒ݂ܵܢܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܲܝܗ̈ܝ ܒܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܩܘܼܒܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ NDIS، ܘܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܲܥܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܠܵܚܡܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

 • ܐܵܢܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܘܼܡܙܸܡܠܗܘܿܢ ܥܲܡܝܼ ܘܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܚܲܕܸܪܘܵܢܝܼ ܝܗܘܵܘ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܦܝܼܩܠܝܼ ܒܝܼܲܝܗܝ؟
 • ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܡܲܨܝܸܬܝܼ ܐܸܠܝܼ ܘܦܲܪܡܝܼܠܝܼ؟
 • ܐܵܢܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗܘܿܢ ܐܸܠܝܼ ܕܪܵܓ݂ܫܸܢ ܗܘܵܐ؟
 • ܐܵܢܝܼ ܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܚܸܠܡܵܢ̈ܝܼ ܘܢܝܼܫ̈ܝܼ ܘܝܵܕܥܝܼ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܩܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܡܵܛܸܝܢ ܐܸܠܲܝܗܝ؟
 • ܓ̰ܘܼܪܸܒܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܥܒܸܕܝܼܠܝܼ ܕܡܲܢܫܸܢ ܗܘܵܘ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫ̈ܝܼ؟
 • ܡܘܿܕܝ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܝܗܝܼܒ݂ܠܗܘܿܢ ܩܵܐܠܝܼ؟
 • ܡܘܼܒܸܝܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܕܫܲܪ̈ܝܼܪܹܐ ܝܗܘܵܘ ܘܕܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܗܘܵܘ ܝܘܼܩܪܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬ̈ܝܼ؟
 • ܩܲܡ ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܝܼ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܗܘܵܐ ܘܠܚܝܼܡܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܝܼ؟
 • ܓ̰ܘܼܘܸܒܝܼܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܒܘܼܩܵܪ̈ܝܼ؟
 • ܨܸܦܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܢܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܡܵܛܸܝܢ ܐܸܠܹܗ؟

ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܲܝܗܝ ܝܢܵܐ

 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܗܲܓܝܼܠܗܘܿܢ ܡܨܵܝܵܬ̈ܝܼ ܘܟܘܼܬܵܫ̈ܝܼ؟
 • ܥܲܠ ܐܲܝܢܝܼ ܒܘܼܨܵܝܵܐ ܒܸܢܝܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ؟

ܒܘܼܬ ܪܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ

 • ܟܡܵܐ ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ܕܗܵܘܸܝܢ؟
 • ܟܡܵܐ ܪܲܟܝܼܟ݂ܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ؟
 • ܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܸܕ ܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡܝܼ؟
 • ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܦܵܠܵܚܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܩܲܘܝܵܢܹ̈ܐ؟
 • ܟܡܵܐ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܬܵܡܵܐ؟ ܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܪܹܫܵܝܸ̈ܐ ܕܡܵܨܸܝܢ ܕܡܲܚܒܸܪܸܢ ܠܗܘܿܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ؟
 • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܝܼ ܣܲܗܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܵܫܚܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܘܼܦܠܸܚܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ؟

ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܲܝܗ̈ܝ

 • ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܡܵܠܝܼܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬ̈ܝܼ؟
 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܸܬܒܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬ̈ܝܼ؟
 • ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܘܸܝܵܐ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ؟

ܪܵܙܝܼܘܼܬܵܐ ܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ

 • ܒܐܲܝܢܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܟܵܐܪ ܥܲܠ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ؟ ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܘܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܓܵܘ ܣܝܼܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܵܢܝܼܬܵܐ؟
 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ؟
 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܡܛܲܝܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ؟

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ