ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 – ܡܲܣܘܼܡܹܐ ܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ  ܡ̣ܢ NDIS.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܲܟܫܸܚܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܥܝܸܩܵܢܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܗܲܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܫܲܝܢܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ‘ܣܲܪܢܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ’ (‘Self-Care Hub’).

Self Care Hub

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܫܲܚ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܓܵܘ reimagine.today ܠܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗ̇ ܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܕܒܣܵܡܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܫܡܵܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܲܥܝܸܩܵܢܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ ܝܲܢ ܟܹܐ ܡܲܒܪܸܝܵܐ ܕܟ݂ܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܲܓ̰ܘܼܙܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܘܕܥܘܿܪܘܼܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ.

ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ، ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܠܵܝܦ̮ܠܵܝܢ (Lifeline) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 14 11 13

ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܘܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܩܛܵܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ (Suicide Call Back Service) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 467 659 1300

ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܛܸܦܠܹ̈ܐ (Kids Helpline) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 55 1800

ܡܹܢܣܠܵܝܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (MensLine Australia) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 78 99 78 1300

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ ܕ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐܠܝܼ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ