ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܢܲܦܲܣ

ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕ NDIS ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܥܲܣܩܵܐ. ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܫܓܼܸܫܵܢܬܵܐ ܘܚܵܢܩܵܢܬܵܐ. ܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ، ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܘܢܸܒܼܗܵܢܵܐܝܼܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܘܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܘܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܠܹܚ ܝܼܠܹܗ ܠܚܘܿܕܵܝܵܐ ــ ܕܡܵܨܝܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܕܪܵܘܹܚ ܡܼܢ ܐ݉ܟܼܵܠܬܵܐ ܨܦܵܝܝܼ، ܕܡܵܟܼܬܵܐ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ، ܥܲܝܲܕܬܵܐ ܕܡܲܢܝܲܚܬܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܫܩܲܠܬܵܐ ܕܢܲܦܲܣ ܝܲܢ ܝܘܿܓܵܐ، ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܢܘܼܦܵܩܹ̈ܐ ܘܡܲܬܲܒܼܬܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܡܵܠܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܫܒܼܝܼܩܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܣܲܠܵܡܲܬ ܒܕܲܥܒܼܲܪ ܘܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܸܫܝܲܪ ܡܼܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܫܒܼܝܼܩܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܥܝܼܩܹ̈ܐ ܝܲܢ ܡܸܪܥܝܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܼܲܪ. ܒܲܩܪܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ــ ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܫܵܒܼܹܩܠܝܼ ܕܗܵܘܹܝܢ ܚܸܕܝܵܐ، ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܵܐ ܘܫܲܝܢܵܝܵܐ؟ ܒܲܠܟܵܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ:

ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܪܵܓܼܫܝܼܬܘܿܢ ܕܢܸܓܵܪܵܢ ܝܬܘܿܢ …ܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܲܥܝܸܩܵܢܬܵܐ. ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ ܘܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܒܲܫܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܪܓܼܵܫܝܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܥܝܼܩܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܲܠܟܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕ NDIS ܡܲܝܵܬ݉ܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ:

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܗܸܫܝܵܪܘܼܬܵܐ

ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܪܵܓܼܫܝܼܬܘܿܢ ܒܟܲܪܒܵܐ ܝܲܢ ܒܫܡܵܛܬܵܐ ܕܣܵܘܕܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܪܵܓܼܫܝܼܬܘܿܢ ܒܦܲܫܲܡܬܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ ܐܸܢ ܒܵܥܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗܿ ܩܒܝܼܠܬܵܐ، ܝܲܢ ܪܵܓܼܫܝܼܬܘܿܢ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܗ݉ܘܿܢ ܫܸܡܥܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ ܘܚܲܛܲܛܬܵܐ. ܡܲܕܟܼܸܪܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܓܵܘ ܦܲܓܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܟܪܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ (ܐܲܝܟܸܼ ܚܠܵܨܬܵܐ ܕܠܲܥܡܵܘܟܼܘܿܢ) ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܵܙܹܪ ܕܕܵܐܟܼܝܼ ܥܵܢܝܼܬܘܿܢ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܵܘܬܪܵܢܬܵܐ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܐܘܼܬܵܓܼܵܐ، ܫܵܬܝܼܬܘܿܢ ܡܲܝܵܐ ܝܲܢ ܐܵܙܠ݉ܝܼܬܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܡܲܝܵܐ (ܟ̰ܲܟ̰ܡܵܐ) ܘܡܲܪܝܸܨܝܼܬܘܿܢ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܲܝܵܐ ܥܲܠ ܦܵܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܲܓܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܪܵܓܼܹܫ ܒܘܼܫ ܫܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܒܸܕ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝ ܕܝܵܗܒܼܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܡܩܲܘܝܵܢܐܝܼܬ ܘܠܵܐ ܒܟܲܪܒܵܐ ܘܦܠܵܫܵܐ.

ܟܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܠ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܪܵܓܼܫܝܼܬܘܿܢ ܗܵܕܟܼܵܐ، ܐܝܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܡܵܘܬܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ:

ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܵܐ

ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܕܒܲܫܲܪܬܵܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܟܲܪܒܵܐ

5 ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܹܐ ܩܵܐ ܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܕܟܲܪܒܵܐ

ܛܲܥܝܼܡܘܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܡܘܿܕܝ݉ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܹ̈ܐ

ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ

ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܹܒܼܝܼ! ܗܵܕܝܼܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܠܥܝܵܕܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ــ ܡܘܿܕܝ݉ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܸܕܝܘܿܡ؟

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܗܹܒܼܝܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܚܸܠܡܵܢܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ــ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today

ܡܲܨܠܹܝܡܘܼܢ ܠܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ــ ܗܵܕܝܼܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܥܲܡ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS؟

ܦܫܵܡܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܘܲܚ ܕܫܡܝܼܛܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ. ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܒܝܼܼܹܗ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ.
ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܣܘܿܖܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܐܵܦ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡܵܘܬܪܵܢܹ̈ܐ ܗܵܕܝܼܵܐ:

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܵܢܩܵܢܬܵܐ ܘܡܲܫܓܼܸܫܵܢܬܵܐ! ܬܘܼܚܡܸܢܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܒܝܼܼܹܗ؟
ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܒܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܲܢ.

ܡܲܨܠܹܝܡܘܼܢ ܠܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܢܲܨܝܼܗܲܬ ܡܼܢ ܫܵܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܠܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ـ ܢܲܨܝܼܗܲܬ

  • ܗܘܝܹܡܘܼܢ ܡܲܟܝܼܟܼܹ̈ܐ ܥܲܡ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܡܲܕܪܸܣܘܼܢ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܘܟܼܘܿܢ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܒܨܸܪܵܐ ܠܥܝܼܩܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܘܲܥܕܵܐ ܐܵܣܝܵܝܵܐ ܡܲܥܢܵܝ ܕܝܼܼܗ ܕܡܸܬܚܵܐ ܦܵܝܫܵܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܛܥܘܿܢܬܵܢܵܐ ܝܲܢ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܪܵܗܵܬ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܛܸܛܘܼܢ ܕܝܵܗܒܼܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܕܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܘܲܥܕܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܗܵܕܵܟܼ ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܢܝܸܚܠܵܘܟܼܘܿܢ.
  • ܩܢܹܝܡܘܼܢ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܘܲܟܝܼܠܵܐ، ܝܵܨܘܿܦܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ، ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܟܼܝܼܠܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܘܕܟܹܐ ܦܲܪܡܹܐ ܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ، ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕܩܲܕܲܡܬܵܐ ܘܚܲܛܲܛܬܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܡܵܨܹܐ ܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܓ̰ܲܡܲܥܬܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܘܒܡܠܲܝܬܵܐ ܕܘܲܪܵܩܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܢܸܓܵܪܵܢ ܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܥܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܗܿܘ ܡܸܢܕܝܼ.
  • ܡܲܝܹܬ݉ܡܘܼܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܠܓ̣ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܚܲܛܲܛܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܢܗܸܪ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ. ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܐܲܟܸܕ  ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܠܣܘܼܟܵܝܵܘܟܼܘܿܢ ܘܲܠܢܝܼܫܵܘܟܼ̈ܘܿܢ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡܹܗ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܘܐ݉ܡܘܿܪܘܼܢ ܠܹܗ ܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܥܵܒܼܹܕ ܝܲܢ ܕܐܵܡܹܪ. ܒܲܠܟܵܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܝܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܬܵܡܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܢܵܝܬܵܐ ܘܦܵܐܹܫ ܫܸܠܝܵܐ ܘܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡ. ܝܲܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܡܲܕܟܼܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܡܘܼܢܫܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܝܲܢ ܛܠܝܼܩܠܵܗܿ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ. ܝܲܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܗܲܡܙܸܡ ܡܼܢ ܓܹܢ݉ܒܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܝܠܵܗܿ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܼܢ ܩܵܕ݉ܡ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ.
  • ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܼܢ ܚܲܕ ܕܝܵܬܹܒܼ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ ܘܡܲܕܸܥܠܵܘܟܼܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܘܗܲܝܸܪ ܒܡܲܢܗܲܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܦܲܨܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS.
  • ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܕܸܡܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ NDIS.  ܡܲܫܟܼܚܘܼܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܦܠܝܼܚܠܗ݉ܘܿܢ ܥܲܡܠܝܼܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕܒܵܥܘܼܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܢܲܨܝܼܗܲܬܹ̈ܐ ܕܦܠܝܼܚܠܗ݉ܘܿܢ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐܲܟܸܕܵܢܬܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܘܹܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܐܲܟܼܵܐ، ܘܲܕܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܸܥܒܼܵܪܵܐ ܘܡܘܿܕܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܒܸܕ ܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ.
  • ܐܸܢ ܝܼܠܵܗܿ ܒܘܼܫ ܗܲܣܵܢܵܝ ܘܒܘܼܫ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܲܟܟܼܸܚܵܢܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܓܹܢ݉ܒܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ، ܟܬܘܿܒܼܘܼܢ ܟܡܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܘܡܲܚܙܹܝܡܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܦܢܝܼܬܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ.
  • ܡܲܪܝܸܙܘܼܢ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܘܟܼܘܿܢ، ܦܵܠܵܚܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܡܲܠܘܿܟܼܵܐ ܝܲܢ ܐܵܣܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܓܕܝܼܡܬܵܐ.
  • ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܣܵܒܼܥܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܫܸܢܬܵܐ ܕܒܠܲܝܠܹܐ. ܠܐܲܟܼܵܐ ܝܼܢܵܐ ܚܷܲܕܟܡܵܐ ܫܵܘܦܹ̈ܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܡܲܫܟܼܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡܵܘܬܪܵܢܹ̈ܐ: https://mensline.org.au/wp-content/uploads/2017/10/MLA-Self-Care-Toolkit-Better-Sleeping.pdf

ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗܿ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ. ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܲܩܪܸܒܼܝܼ ܝ݉ܕܵܥܬܵܐ، ܢܸܣܝܵܢܵܐ، ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܢܸܒܼܗܵܢܵܝܬܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܦܪܵܩܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐܸܚܕܵܕܹ̈ܐ. ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܚܸܝܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܣܕܝܼܪܹ̈ܐ ܠܐܲܟܼܵܐ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܬܵܐ ܕ NDIS ܘܕܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܡܸܬܩܵܢܝܵܢܬܵܐ ܡܼܢ ܥܲܠ Facebook. ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ Facebook ܝܲܢ ܝܘܼܕܵܥܹ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܚܲܕ ܡܼܢ ܢܝܼܫܵܘܟܼܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܹܐ ܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇. Facebook ܝܼܠܵܗܿ ܚܲܕ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝ݉ܠܵܦܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܘܩܢܵܝܬܵܐ ܕܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ.

ܕܟܼܘܿܪܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܲܝܵܘܟܼܘܿܢ. ܢܸܣܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܚܸܝܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܼܹܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܒܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܠܚܲܡܘܼܝܘܼܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܨܦܵܝܝܼ، ܘܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܣܵܢܹܕܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܚܙܘܼܩܝܵܘܟܼܘܿܢ ܕܒܣܵܡܬܵܐ.

ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܩܲܕܲܡܬܵܐ ܩܵܐ NDIS، ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܘܵܠܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܡܘܿܕܝ݉ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܸܚܫܵܒܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕ ܡܕܪܸܣܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ــ ܐܵܣܝܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ (GP)، ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܦܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܪܝܸܙܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܗܿܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܦܪܝܼܫܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܣܵܢܹܕ ܠܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܦܘܼܣܩܵܢܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܡܲܒܝܸܢ ܓܵܘ ܟܠ ܚܲܕ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS (ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܛܠܵܒܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܓܵܘ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕܚܲܛܲܛܬܵܐ).

ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ reimagine.today (ܝܲܢ ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ App) ܒܲܠܟܵܐ ܡܲܒܨܸܪ ܠܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܗܲܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܚܲܛܲܛܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܵܥܝܼ ܝܵܕܥܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ.

ܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟܼܝܼ ܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܼܹܕ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟܼܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ، ܕܵܐܟܼܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܹܕ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܠ ܫܵܘܝܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܒܲܣܝܼܡܹ̈ܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܘܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܠܲܒܵܬ݉ܪܵܐ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܗܘܵܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܹܐ ܝܗܘܵܘ ܨܦܵܝܝܼ ܘܓܵܪܸܓ ܡܲܢܗܸܪܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܟܠ ܓܵܗܵܐ ܗܿܘ ܢܸܣܝܵܢܵܐ، ܕܝܼܗ݉ܘܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܲܢ ܐܵܦ ܥܲܓ̰ܸܙܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܕܟܼܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܦܲܨܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܘܿܕܝܼ ܡܢܘܼܣܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܿܬ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ، ܝܲܢ ܡܲܒܝܸܢܝܼ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܫܡܘܼܥܹܐ ܝܲܢ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܠܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܗܲܩܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܡܪܸܥܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܥܲܓ̣ܸܙܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܚܵܢܩܵܢܵܐ. ܒܘܼܬ ܗܵܕܟܼܵܐ ܗܲܩܲܝܬܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܕܬܘܼܢܝܼܬܵܐ، ܘܡܲܬܲܒܼܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܕܗܲܩܲܝܬܵܐ ܕܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܲܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܝܼܢܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ.

ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܗܲܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܬܘܼܢܝܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܒܫܲܝܢܘܼܬܵܐ: ” ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܕܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܬܲܚܡܲܢ̈ܝܵܬܲܢ: ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܠܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܢ̈ܝܵܬܲܢ “ www.ourconsumerplace.com.au

ܫܩܲܠܬܵܐ ܘܝܵܗܒܼܵܠܬܵܐ ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ (GP) ܝܲܢ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܡܵܨܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܸܢ ܠܲܝܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܲܕ ܗܵܕܟܼܵܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ (GP) ܒܘܼܬ ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܗܿܘ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܩܪܸܒܼ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܣܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ. ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ: www.health.gov.au 

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ