ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܕܵܐ ܟܲܪܡܘܼܟ݂ܬܵܐ ܕ NDIS؟

ܒܐܲܝܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ، ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܬܘܼܚܡܸܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܐܵܬܝܼ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܠܗܲܕܘܼܪܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS. ܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ‘ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ’ (‘access request’).

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܫܘܼܢܝܹܐ ܠܓܵܘ NDIS، ܒܲܣ ܓܵܪܲܓ ܕ NDIA ܗܵܘܝܼ ܗܘܵܐ ܡܘܼܚܒܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܝܲܢ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ.

ܐܵܦܙܹܐ NDIA ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܗܘܵܐ ܡܘܼܚܒܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ \ ܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

  • ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܓܵܘ ܒܣܵܡܬܵܐ (Partners in Recovery (PIR))
  • ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ (Personal Helpers and Mentors (PHaMs))
  • ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ (Day-to-Day Living (D2DL))

ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܚܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ: ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ (Mental Health Respite: Carer Support (MHR:CS))، ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency).

ܐܸܢ NDIA ܡܘܼܚܒܸܪܘܿܢ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܕܝܼܪܹܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܒܚܲܕ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ \ ܒܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܟܲܦܫܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܗܵܘܹܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܕܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܒܫܵܘܦܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ. ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ)، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency).

ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ – ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܓܵܘ ܣܲܗܡܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ.

ܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ: ܡܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕ NDIS

NDIA ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܵܬ݇ܪ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܢܵܐ NDIS ܘܠܡܲܛܐܘܼܒܹܐ ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܕ NDIS (NDIS Pathways Program). ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܡܲܛܐܲܒ݂ܬܵܐ، NDIA ܡܬܲܪܘܼܨܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ (Psychosocial Service Stream)، ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܬܲܠܡܲܕܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܦܲܪܡܝܼܠܵܗ̇ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܒܪܵܝܬܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܚܙܘܿܢ ܠܡܲܛܐܲܒ݂ܬܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܘܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ (ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ). [Improving the participant and provider experience [Website] ].

 ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today (ܝܲܢ ܐܵܦ)، ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܣܲܗܡܵܐ ܕܘܲܥ̈ܕܝܼ (My Appointments) ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 ܠܸܡܣܲܓ݂ܘܼܠܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܝܼܢܵܐ ܘܐܲܝܟܵܐ ܝܢܵܐ ܘܲܥ̈ܕܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܝܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ