ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6– ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܲܣܝܼܡܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕ reimagine.today

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܲܣܝܼܡܹܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܵܚܬܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today!

reimagine.today ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܘܝܼܬܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܒܒܪܵܝܬܵܐ ܕ reimagine.today ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܘܸܝܵܐ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܚܝܵܝܬܵܐ ܥܲܡ NDIS. ܐܵܢܝܼ ܡܫܘܼܪܸܟܹܐ ܝܢܵܐ ܠܢܸܣܝܵܢܲܗܝ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܩܵܐ ܕܒܘܼܫ ܨܦܵܝܼ ܦܲܪܡܝܼܠܹܗ NDIS. ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܪܙܵܐ ܟܹܐ ܣܵܢܸܕ ܩܵܐ ܒܣܵܡܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܝܲܢ ܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ.

ܒܣܲܒ݂ܪܵܐ ܝܘܲܚ ܕ reimagine.today ܗܘܸܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܨܲܠܡܲܢܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ NDIS ܘܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (Mental Health Coordinating Council) ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ reimagine@mhcc.org.au

ܪܸ̈ܥܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܲܢ ܕܥܵܒ݂ܕܲܚܠܹܗ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today، ܘܠܵܐ NDIS، ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܛܵܒ݂ܵܐ.

ܢܘܼܗܵܪܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ…

ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ. ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼ ܒܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ. NDIA ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܡܠܵܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܒܸܕ ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܗ NDIS ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܐ ܕܚܙܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܓܵܘ ‘ܐܲܢܦܘܼܪܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2016’ (‘2016 National Report on Mental Health and Suicide Prevention’)، ܣܝܼܥܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (National Mental Health Commission) ܡܘܼܝܕܹܥܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܕ NDIS ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܟܬܝܼܒ݂ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬ ܙܕܘܼܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ NDIS ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:

  • ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ
  • ܐܲܝܢܝܼ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ NDIS
  • ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ \ ܛܝܼܡܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ
  • ܡܲܒܝܲܢܬܵܐ ܕܣܦܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ
  • ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ
  • ܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܐܝܼܬ
  • ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܫܲܢܲܝܬܵܐ
  • ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܘܐܵܦ ܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܐܲܢܹܐ ܘܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܢܘܼܩܙܵܐ ܕܡܩܲܢܛܪܲܢܬܵܐ ܕܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today. reimagine.today ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܛܘܼܘܸܪܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠ NDIS.

ܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܸܢܝܹܐ ܡ̣ܢ NDIS ܒܸܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܩܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘ NDIA ܘܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܠܚܝܼ ܠܸܡܨܲܦܘܼܝܹܗ NDIS ܠܦܘܿܬ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܣܢܵܕܬܵܐ، ܘܒܘܼܬ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܘܣܒ݂ܝܼܥܘܼܬܵܐ (ܪܵܙܝܼܘܼܬܵܐ).

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܲܣܝܼܡܹܐ ܘܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܐܠܵܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܡܲܢܬܵܝܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ