ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 -ܡܟܲܦܘܼܫܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܡܲܨܝܸܬܘܼܢ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕ NDIS ܟܲܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܟܘܼܦܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܲܝܗܝ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS:

ܚܲܕ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ܨܚܵܚܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ (Transcript-Information)

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܚܒ݂ܘܿܫܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܐ݇ܡܘܿܪܘܼܢ ܩܵܐ NDIA ܐܲܝܟܵܐ ܐܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܵܗ̇.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܘܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܘܐܲܢܦܘܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ، ܝܲܢ ܡܲܕܩܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

  1. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܘܼܗܒܸܠܬܵܐ ܒܝܼܲܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܒܝܲܕ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܹܢܬܲܪܠܝܼܢܟ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘ݂ܪܥܵܢܵܐ ܙܵܘܕܵܢܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ (Carer Allowance)، ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܝܲܢ ܦܸܢܫܵܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ)
  2. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܘܼܗܒܸܠܬܵܐ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ \ ܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ
  3. ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܟܘܼܦܸܫܬܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܘܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ. ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܡܘܼܦܠܸܚܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ. ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡܸܢܲܝܗܝ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܕܲܒܫܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܒܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܐܸܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ NDIA، ܗܲܪ ܗܵܕܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܒܘܼܬ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܬܵܐ:

  • ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܬܹܒ݂ܝܼܠܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (World Health Organisation Disability Assessment Scale (WHODAS 2))
  • ܨܘܼܪܬܵܐ ܕܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ (Life Skills Profile (LSP-16 or 32))
  • ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ (Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS))
  • ܣܸܕܪܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ (Living in the Community Questionnaire (LCQ))
  • ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܟܵܡܒܸܪܒ݂ܹܝܠ (Camberwell Assessment of Need (CAN or CANSAS))
  • ܟܝܘܼܠܵܐ ܕܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ – ܚܲܩܠܹ̈ܐ ܘܡܲܫܩܠܹ̈ܐ (Recovery Assessment Scale – Domains and Stages (RAS-DS)).

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ