ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 – ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܼܵܬܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ

ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܼܵܬܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ (Local Area Coordinators (LACs)) ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ ܡܫܘܼܬܐܸܣܹܐ ܒܝܲܕ NDIA ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS ܘܐܵܦ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ.

LACs ܝܼܢܵܐ ܗ̇ܝ ܦܲܐܬܵܐ ܥܲܡܡܵܝܬܵܐ ܕ NDIS. ܐܵܢܝܼ ܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIA ܩܵܐ ܕܡܲܡܛܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܠܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ.

  • ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܐܲܢܹܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܒܘܼܬ NDIS ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܲܕ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܫܲܢܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܫܩܠܵܐ ܠܡܲܫܩܠܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS.
  • LACs ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܠܚܝܼ ܠܦܘܿܬ the NDIS Act 2013 (ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS) ܘܥܝܵܕܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ NDIA.

 ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܝܼ ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܼܵܬܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܕܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟

ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܼܵܬܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܬܠܵܬܵܐ ܓܲܪܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ:

1) ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ NDIS ܘܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܘܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹܐ ܓܵܘ NDIS:

  • ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ
  • ܠܡܲܕܘܼܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܟ݂ ‘ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ’
  • ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܘܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ

2) ܠܸܐ݇ܣܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܕ NDIS ܝܲܢ ܠܵܐ

3) ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.

ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܒܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܥܲܡ LAC ܦܪܝܼܣܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܦܘܿܬ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܠ ܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܕ LAC ܒܸܕ

ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency office list) 

ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 ܕܓܵܘ ܟܘܼܪܵܣܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܟܵܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܕܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕ LAC ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܘܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ NDIS ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܗ̇ܘ ܒܸܕ ܚܵܒܸܫ ܫܲܪܝܼܟܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ LAC ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܥܲܡܵܥܲܡ NDIA.

ܐܸܢ ܠܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܘ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ. ܡܲܟܬܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܫܲܢܵܝܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܒܸܕ ܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܥܲܡ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܢܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ.

ܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܕܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ ܠܹܐ ܩܵܛܥܝܼ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS، ܝܲܢ ܒܘܼܬ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܒܝܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕ NDIA ܘܒܝܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܘܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܐܵܣܘܿܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ