Bước 2 – Những Điều Hợp Viên Địa Phương

Những Điều Hợp Viên Địa Phương (LACs) được lập ra bởi NDIA để trợ giúp những người hội đủ điều kiện lẫn những người không hội đủ điều kiện để gia nhập NDIS.

LACs là gương mặt trước công chúng của NDIS trong cộng đồng. Họ là những nhân viên của những tổ chức địa phương được NDIA tài trợ để đem NDIS đến cho các cộng đồng địa phương.

  • Đây là những nhân viên mà quý vị sẽ cùng trao đổi nhiều nhất về NDIS. Họ sẽ trợ giúp khi quý vị chuyển từ bước này sang bước kia trong hành trình NDIS của quý vị.
  • LACs phải làm việc theo đúng Đạo Luật NDIS và cách thức làm việc của NDIA.

 

Những Điều Hợp Viên Địa Phương có thể giúp quý vị như thế nào?

NhữngĐiềuHợpViênĐịaPhương (Local Area Coordinators (LACs)) cóbavaitròchính:

1) Hỗ trợ quý vị hiểu và tiếp cận NDIS

Và, nếu quý vị trở thành một người tham gia NDIS:

  • Giúp quý vị tạo ra kế hoạch đầu tiên của quý vị
  • Tìm xem quý vị có cần giúp đỡ gì thêm cho kế hoach của mình, chẳng hạn như ‘điều hợp trợ giúp ‘(‘support coordination’)
  • Duyệt lại kế hoạch và đặt ra những mục tiêu mới.

2) Liên kết quý vị với thông tin và trợ giúp trong cộng đồng quý vị, dù quý vị có trở thành một người tham gia có tài trợ NDIS hay không.

3) Làm việc với cộng đồng địa phương để cải thiện khả năngtiếp cận cho những người khuyết tật.

Những tổ chức cùng hoạt động thuộc cộng đồng LAC (LAC community partner organisations) hiện diện khắp nước Úc. Cách tổ chức của mỗi nhóm thay đổi tùy theo những thỏa thuận giữa các chính phủ Tiểu bang, Lãnh Thổ và Liên Bang. Một danh sách văn phòng LAC nằm tại đây: National Disability Insurance Agency office list.

Tại Bước 2 trong sách bài tập hình dung lại hôm nay quý vị có thể ghi chú về văn phòng LAC tại địa phương của quý vị.

Người nào cũng là một trường hợp cá biệt và trải nghiệm của quý vị với NDIS rõ ràng là của chính quý vị. Trải nghiệm bao gồm Điều Hợp Viên Địa Phưương của quý vị và các tổ chức cộng đồng khác cùng với NDIA.

Hãy nói chuyện với nhân viên văn phòng Điều Hợp Địa Phương của quý vị. Điều Hợp viên Địa phương sẽ giúp quí vị về việc chuyển tiếp. Họ cũng sẽ làm việc với gia đình hay người săn sóc, và mọi nhân viên đang trợ giúp nếu quý vị muốn họ làm như vậy.

LACs không quyết định việc quý vị có hội đủ điều kiện để gia nhập NDIS hay không hoặc mức tài trợ mà quý vị có được. Điều này được quyết định bởi Toán Xét Đơn Tham Gia Cấp Quốc Gia và các Điều Hợp Viên Kế Hoạch và Hỗ trợ của NDIA.

Liên kết hữu ích

Điều Hợp Viên Địa Phương (Local Area Coordination) [Trang mạng]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước