Bước 1-Liên kết bệnh tâm thần với khuyết tật tâm lý

Mắc bệnh tâm thần không có nghĩa là lúc nào quý vị cũng bị khuyết tật tâm lý. Không có câu trả lời đơn giản về cách kết nối hai điều. Để giúp quý vị hiểu những gì có thể được xem là khuyết tật tâm lý, sinh hoạt sau đây khám phá những vấn đề của các bạn cùng cảnh ngộ trên trang mạng reimagine.today phải đối diện. Quý vị có thể tìm xem liệu họ có bị khuyết tật tâm lý hay không?

SINH HOẠT HỌC TẬP 

Trước khi bắt đầu suy nghĩ về hy vọng và ước mơ của mình, quý vị có thể khám phá các thí dụ trong sinh hoạt này.

CÁC VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA (EXPLORING OUR CHALLENGES)

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước