Bước 4 – Xác định ‘Mức Hỗ trợ’

Là một phần trong đơn xin, quý vị cần phải cung cấp bằng chứng về bao nhiêu lần (thường xuyên) và bao lâu (khoảng thời gian), quý vị sẽ yêu cầu hỗ trợ.

Điều này có thể khó tính toán. Nếu quý vị không biết chính xác bao nhiêu hỗ trợ là cần thiết, đưa ra một ước tính (thí dụ như hàng ngày, hàng tuần).

NHẮC NHỠ cho SÁCH BÀI TẬP

Quý vị có thể dùng sách bài tập the reimagine.today trên mạng để giúp quý vị:

 • Sổ Nhật ký Hàng ngày: Dụng cụ Theo dõi Sinh hoạt –để theo dõi những gì quý vị làm hàng ngày và những hỗ trợ gì quý vị cần
 • Bước 1 –viết xuống nhu cầu hỗ trợ của quý vị
 • Bước 5 –viết xuống hy vọng, ước mơ và mục tiêu của quý vị.

Nếu quý vị đáp ứng các Yêu cầu Gia nhập NDIS, quý vị có thể cung cấp thêm chi tiết về nhu cầu hỗ trợ của quý vị khi bắt đầu giai đoạn lập kế hoạch. Các chi tiết quý vị cung cấp khi nộp đơn sẽ giúp các nhân viên lập kế hoạch NDIA hoặc Điều hợp viên Địa phương (LAC) làm việc với quý vị để phát triển kế hoạch của quý vị.

GỢI Ý: Các yếu tố xác định mức độ và sự thường xuyên hỗ trợ

 • Những sinh hoạt hoặc công việc gì quý vị cần hỗ trợ?
 • Quý vị có thường xuyên làm các công việc này không?
 • Quý vị cần hỗ trợ bao nhiêu lần (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm) và cho bao lâu?
 • Nhu cầu hỗ trợ của quý vị thay đổi như thế nào khi quý vị làm không tốt lắm?
 • Quý vị đang có hỗ trợ gì? Người /nhà cung cấp này có thể cho quý vị thông tin về mức hỗ trợ quý vị hiện đang nhận được không? Có đủ hỗ trợ để sống một cuộc sống có ý nghĩa không?
 • Gia đình và bạn bè có giúp quý vị không? Họ giúp như thế nào và có thường xuyên không?
 • Gia đình và bạn bè sẽ có thể luôn luôn hỗ trợ quý vị không? (thí dụ sức khỏe của họ có bị ảnh hưởng không? Họ có mục tiêu riêng không, có nghĩa là họ sẽ không có sẵn trong tương lai?).
 • Các hỗ trợ có thể được gom lại với nhau không? (thí dụ như hỗ trợ di chuyển cũng có thể được liên kết với hỗ trợ tương tác xã hội hoặc hỗ trợ mua sắm)
 • Lập ra một lịch trình hàng tuần hoặc hàng tháng và xác định khi nào và nơi nào quý vị sẽ yêu cầu giúp đỡ và hỗ trợ
 • Mức độ hỗ trợ cho quý vị có cần thay đổi không? (thí dụ do tình trạng thất thường của khuyết tật hoặc quý vị sẽ yêu cầu hỗ trợ ít hơn trong tương lai). Nếu có, hãy tính xem số lượng hỗ trợ trung bình quý vị có thể yêu cầu trong một tháng, 6 tháng hoặc một năm.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước