Bước 1-Tác động của ‘khuyết tật tâm lý xã hội’

Để tìm hiểu khuyết tật tâm lý xã hội, NDIS xem xét ‘yếu kém chức năng’, hoặc những vấn đề, quý vị trải nghiệm vì bệnh tâm thần. Trải nghiệm về bệnh tâm thần của mọi người khác nhau: Ảnh hưởng lên sự tham gia của quý vị trong cộng đồng có thể từ không ảnh hưởng đến nghiêm trọng.

Thí dụ, một người bị lo âu có thể thấy điều này không ảnh hưởng đến họ hàng ngày và, mặc dù không thoải mái trong một số trường hợp, họ vẫn có thể tham gia vào nhiều hoạt động. Tuy nhiên, cóngười khi lo âu có thể thấy bị ảnh hưởng rất nhiều và có thể gặp khó khăn khi liên hệvới người khác, khiến họ trở nên bị cô lập.

Để được NDIS tài trợ, quý vị cần chứng minh: 

  • rằng quý vị bị khuyết tật tâm lý liên quan đến bệnh tâm thần của mình; và
  • sự tác động lên cuộc sống của quý vị về khả năng di chuyển, giao tiếp, tương tác xã hội, học tập, tự chăm sóc và tự quản lý.

Bắt đầu suy nghĩ những gì quý vị cần hỗ trợ để giải quyết các vấn đề này. Điều này gọi là ‘lập kế hoạch trước’, là bước đầu để phát triển kế hoạch NDIS của quý vị.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước