Bước 2 – NDIS có thể tạo ra khác biệt nào cho quý vị?

Hãy xem kỹ video này để nghe các người tham gia NDIS và các người săn sóc về sự khác biệt mà một gói NDIS tạo ra cho cuộc sống của họ.

Bản viết lời trong video nằm ở đây: Bản viết lời- Khác biệt (Transcript-Difference)

Những người mắc khuyết tật tâm lý xã hội có cùng những quyền hạn như mọi người Úc khác để quyết định xem điều gì tốt nhất cho họ và để có sự chọn lựa và kiểm soát trên cuộc sống của họ. Công Ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Của Người Có Khuyết Tật miêu tả những quyền này. Một mục đích của NDIS là giúp hỗ trợ những người này về những quyền đó.

NDIS có thể trợ giúp quý vị sống một cuộc sống có ý nghĩa và có đóng góp bằng cách:

  1. Giúp quý vị có sự chọn lựa và kiểm soát trong khi theo đuổi những mục tiêu của quý vị
  2. Trợ giúp những cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của quý vị
  3. Cung cấp sự lựa chọn về các giải pháp trợ giúp và cơ sở cung cấp dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu về trợ giúp của quý vị
  4. Hỗ trợ phục hồi  với các huấn luyện viên phục hồi và các hỗ trợ khác dành cho những người tham gia hội đủ điều kiện
  5. Liên kết quý vị với thông tin, các nơi giới thiệu và trợ giúp mà quý vị cần
  6. Nâng cao ý thức cộng đồng và khuyến khích sự hội nhập.

Những liên kết hữu ích

Công Ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Có Khuyết Tật (United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities [Trang mạng]

Mạng Lưới Thế Giới Những Người Xử Dụng và Những Người Sống Sót Trong Tâm Thần Học, Những Liên Hệ với UNCRPD (World Network of Users and Survivors of Psychiatry, Implications of the UNCRPD [Trang mạng]

Huấn luyện viên Phục hồi về Tâm lý Xã hội – Tập thông tin (Psychosocial Recovery Coaches – Information booklet) [PDF]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước