Bước 4 – Đơn Xin Gia nhập và Đơn Bằng chứng Hỗ trợ

Những người muốn gia nhập NDIS phải điền Đơn xin Gia nhập và/hoặc Đơn Bằng chứng Hỗ trợ.

Bây giờ quý vị có thể tải về Access Request Form (Đơn Xin Gia nhập) và/hoặc Supporting Evidence Form (Đơn Bằng chứng Hỗ trợ) từ trang mạng NDIS. Xin viếng trang mạng NDIS để có thêm thông tin về cách điền vào các tờ đơn này. Nếu quý vị cần trợ giúp để đăng ký, xin vui lòng liên hệ với Điều Hợp viên Khu vực Địa phương hoặc Văn phòng NDIA của quý vị.

Các khách hàng của Chương trình Sức khỏe Tâm thần Liên bang đang chuyển sang NDIS hiện cũng được yêu cầu hoàn thành Evidence of Psychosocial Disability Form (Đơn Bằng chứng về Khuyết tật Tâm lý Xã hội). Tờ đơn cũng có thể hữu ích cho những người khác sử dụng, như một cách đơn giản hơn để thu thập bằng chứng về khuyết tật tâm lý xã hội của quý vị. Đơn có thể được hoàn thành bởi một chuyên gia y tế, Nhân viên Hỗ trợ hoặc người nào khác quý vị tin tưởng.

Nếu quý vị đang nhận các dịch vụ khuyết tật, quý vị có thể cần phải điền Đơn Bằng chứng Hỗ trợ (nếu NDIA chưa có đủ thông tin về nhu cầu của quý vị).

Nếu quý vị không có nhận các dịch vụ hỗ trợ khuyết tật nào khác, quý vị cần phải điền Đơn Xin Gia nhập.

Trên các tờ đơn này, quý vị sẽ điền vào: chi tiết cá nhân, thông tin liên lạc, thông tin về người hỗ trợ quý vị và trải nghiệm của quý vị khi sống với khuyết tật.

Có nhiều cách khác nhau để điền Đơn Xin Gia nhập. Quý vị có thể chọn cách điền đơn qua điện thoại. Qua điện thoại, đại diện NDIA sẽ hỏi các câu hỏi và làm việc với quý vị để điền tờ đơn.

Họ sẽ:

  • Xác nhận danh tính của quý vị hoặc của người được phép thay mặt quý vị
  • Xác nhận quý vị đồng ý gia nhập NDIS
  • Xin phép quý vị để thu thập thông tin về quý vị từ những người khác (Thí dụ như gia đình quý vị, các nhà cung cấp hỗ trợ hiện tại, bác sĩ gia đình hoặc nhân viên y tế)
  • Xác nhận xem quý vị có đáp ứng đủ yêu cầu xin gia nhập NDIS không (Dựa trên độ tuổi, tình trạng cư trú và trải nghiệm khuyết tật).

Quý vị có thể yêu cầu tờ đơn được gửi đến cho quý vị, để điền và gửi lại cho NDIA. Đại diện NDIA hoặc người hỗ trợ quý vị có thể giúp điền vào mẫu đơn này.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước