Trang mạng này dành cho ai?

reimagine.today giúp những người lớn dưới 65 tuổi có vấn đề sức khỏe tâm thần hiểu rõ hơn Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia ((National Disability Insurance Scheme (NDIS)) và những hỗ trợ và dịch vụ nào chương trình có thể cung cấp. Trang mạng nói chuyện thẳng với quý vị  như là một người sống với vấn đề sức khỏe tâm thần và nhắm vào việc cung cấp cho quý vị thông tin và hỗ trợ mà quý vị cần để gia nhập NDIS như là một tài nguyên trong việc hồi phục của quý vị. 

Trang mạng này ủng hộ niềm tin tưởng rằng “Hồi phục có nghĩa là đạt được một đời sống tối ưu với hạnh phúc cá nhân, xã hội và tình cảm, được định nghĩa bởi mỗi cá nhân, trong khi sống chung với hoặc hồi phục từ một vấn đề sức khỏe tâm thần.”  

Trang mạng này dành cho mọi người đang sống với một vấn đề sức khỏe tâm thần để hiểu về NDIS, dù họ có khuyết tật tâm lý xã hội hay không. 

Nếu quý vị không hiểu khuyết tật tâm lý xã hội là gì hãy đọc Bước 1: Hiểu về Khuyết Tật Tâm Lý Xã Hội (Understand psychosocial disability) để biết thêm.

Nếu quý vị không có máy điện toán hoặc điện thoại tinh khôn (smartphone), hoặc gập khó khăn trong việc sử dụng chúng, quý vị có thể:

  • Đến thư viện địa phương hoặc trung tâm cộng đồng của quý vị. Nhiều nơi trong số này có máy điện toán công cộng cho quý vị sử dụng.
  • Nhờ một người bạn, người thân trong gia đình hoặc người chăm sóc giúp đỡ
  • Yêu cầu gặp một người cung cấp dịch vụ để cùng nhau xem và thảo luận nguồn thông tin. 

Thông tin trên trang mạng này cũng dành cho bạn bè, những người trong gia đình và những người chăm sóc để giúp họ hỗ trợ người có vấn đề sức khỏe tâm thần. 

Một vài đoạn nhằm cung cấp thông tin để giúp những người yểm trợ không phải là người trong gia đình hoặc người chăm sóc nhưng họ mong muốn giúp đỡ, như là các bác sĩ gia đình, những nhân viên chăm sóc sức khỏe khác (như bác si tâm thần và những người chăm sóc sức khỏe cùng ngành) và những nhân viên hỗ trợ.

Quý vị ghi nhớ là mỗi một người nhận tài trợ của NDIS sẽ có kế hoạch của riêng mình, kế hoạch phản ánh những mục tiêu, hoàn cảnh cá nhân và các nhu cầu hỗ trợ khuyết tật của người đó.. Trong khi điểm hội tụ của kế hoạch là người có khuyết tật, những loại hỗ trợ trong kế hoạch của người đó cũng có thể có những lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các gia đình và người chăm sóc.

Quý vị ghi nhớ là NDIS còn mới mẻ và tất cả chúng ta cùng học hỏi về nó, đặc biệt là NDIS hoạt động ra sao để giúp cho những người có vấn đề sức khỏe tâm thần! Nếu quý vị có những câu hỏi về trang mạng này xin vui lòng liên lạc với MHCC. Nếu quý vị có những câu hỏi về cách thức NDIS hoạt động xin vui lòng liên lạc với National Disability Insurance Agency.

Trang mạng này hoạt động ra sao

Thông tin trong tài liệu này được chia ra làm sáu đoạn hoặc bước. Qúy vị có thể đọc lần lượt các bước theo thứ tự, hoặc quý vị có thể muốn khám phá theo ý mình và chọn lựa nội dung mình muốn. 

Hãy đọc Bước 1: Hiểu về khuyết tật tâm lý xã hội (Step 1: Understand psychosocial disability)  để bất đầu.

Các sinh hoạt trong Sách Bài Tập

Để hỗ trợ đơn xin của quý vị chúng tôi đã phát triển dụng cụ Tái Hình Dung Cuộc Sống của Quý vị: Sách bài tập để hỗ trợ quý vị. Trong quá trình làm việc với tài liệu này quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong sách bài tập reimagine.today, quý vị có thể ghi trong đó những ý tưởng và câu trả lời của mình. Kế đó quý vị có thể dùng sách bài tập này để hỗ trợ đơn xin NDIS của quý vị.

TẢI XUỐNG SÁCH BÀI TẬP (DOWNLOAD WORKBOOK)

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước