Bước 4 – Liên lạc với Ai để được Giúp đỡ

Để biết thông tin về NDIS, quý vị có thể liên lạc với NDIA bằng nhiều cách –

Gọi

Số 1800 800 110; 8g sáng tới 11g tối giờ địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Trực tuyến – sử dụng đơn liên lạc trực tuyến

www.ndis.gov.au

Ghé thăm trung tâm dịch vụ khách hàng

Có rất nhiều địa điểm trên khắp nước Úc. Các trung tâm mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9g sáng đến 5g chiều. Tìm văn phòng địa phương của quý vị trên trang mạng NDIS.

Gửi thư

National Disability Insurance Agency
GPO Box 700
Canberra ACT 2601

Liên kết qua Truyền thông Xã hội

Nếu cần hỗ trợ, quý vị có thể sử dụng

  • Dịch vụ thông dịch miễn phí 24 giờ qua số 131 450 và sau đó yêu cầu số 1800 800 110
  • Điện thoại văn bản (Text telephone (TTY)): gọi 1800 555 677 sau đó yêu cầu số 1800 800 110
  • Nói và Nghe (chuyển tiếp lời nói) (Speak and Listen (speech-to-speech relay)): gọi 1800 555 727 sau đó yêu cầu số 1800 800 110
  • Nếu quý vị là người sử dụng chuyển tiếp mạng (internet relay), viếng trang mạng National Relay Service và yêu cầu số 1800 800 110

Để biết thêm chi tiết về cách liên hệ với NDIA kiểm tra thông tin trên trang mạng của họ  www.ndis.gov.au

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước