Bước 1-Bằng chứng khuyết tật tâm lý

Quý vị KHÔNG cần sự chẩn đoán để được NDIS chấp nhận. Đây là luật, như đã nêu trong Đạo luật NDIS 2013. Nếu một người được chẩn đoán, điều đó có thể giúp thiết lập tình trạng suy yếu hoặc khuyết tật.

Nếu nộp đơn cho NDIS, quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh sự suy yếu có khả năng dẫn đến khuyết tật vĩnh viễn. Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia đòi hỏi chứng từ của một chuyên gia y tế (thường là bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa tâm thần).

Điều này bao gồm thông tin hoặc ‘bằng chứng’ như:

  1. Loại khuyết tật của quý vị– ghi trên văn bản của một chuyên gia y tế
  2. Đánh giá ảnh hưởng chức năng– để hiểu mức độ ảnh hưởng chức năng và khuyết tật tâm lý, thật hữu ích nếu có một chuyên gia y tế liên hệ (như chuyên viên lao động, chuyên viên tâm lý, nhân viên xã hội) cung cấp sự đánh giá ảnh hưởng chức năng.
  3. Thông tin về mức độ hỗ trợ – giải thích về sự hỗ trợ quý vị cần, bao nhiêu lần và bao lâu.

Điều này được giải thích chi tiết hơn trong Bước 3 và 4.

Liên kết hữu ích

Tìm thông tin về tiến trình xin thamgia trong Bước 3

Tìm thêm về thu thập bằng chứng cho đơn xin trong Bước 4

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước