Bước 1-Hồi phục bệnh tâm thần, khuyết tật tâm lý và NDIS

Phục hồi tùy theo từng cá nhân. Phục hồi không phải lúc nào cũng có nghĩa là sống mà không có triệu chứng bệnh tâm thần. Những người có triệu chứng bệnh tâm thần được điều trị có thể gặp những lúctriệu chứng quaytrở lại. Điều này có thể làm thay đổi tâm trạng, suy nghĩ hoặc hành vi theo từng giai đoạn, bệnh đến rồi hết hoặc thay đổi dữ dội. Không phải tất cả những người mắc bệnh tâm thần sẽ trải nghiệm khuyết tật tâm lý. Tuy nhiên, những người trải nghiệm khuyết tật tâm lý có thể gặp bất lợi nghiêm trọng về mặt xã hội .

Những người bị khuyết tật nghiêm trọng hầu như là vĩnh viễn có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ do NDIS tài trợ.

Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia thừa nhận rằng hy vọng rất quan trọng trong việc hồi phục.

Cơ quan NDIA có một Nhóm Tham khảo Ngành Bệnh Tâm thần để giúp đỡ bao gồm những người bị khuyết tật tâm lý trong NDIS. Đọc thêm về Nhóm Tham khảo trên trang mạng Nhóm Tham khảo NDIS Ngành Bệnh Tâm thần(NDIS Mental Health Sector Reference Group).

Vĩnh viễn, suốt đời và từng giai đoạn

Để hội đủ điều kiện NDIS chấp nhận, quý vị cần phải trải nghiệm khuyết tật tâm lývà căn bệnh:

  1. hầu như là vĩnh viễn (suốt đời)
  2. ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thực hiện công việc hàng ngày hoặc tham gia các hoạt động
  3. hầu như cần hỗ trợ suốt đời.

Mức độ hỗ trợ cần thiết cho khuyết tật tâm lý có thể không phải lúc nào cũng giống nhau trong suốt cuộc đời quý vị. Quý vị có thể trải qua thời gian ‘tốt’ và ‘xấu’ (trong NDIS, điều này được mô tả là ‘thay đổi dữ dội’ hoặc ‘theo từng giai đoạn’). Nếu quý vịmắc bệnh tâm thần theo từng giai đoạn, cần sự hỗ trợ suốt đời, quý vị vẫn có thể được NDIS chấp nhận.

NDIS và hồi phục

Mô tả bệnh tâm thần của quý vị như là “khuyết tật” là “nghiêm trọng” và “có khả năng là vĩnh viễn hoặc suốt đời” có thể không phù hợp với quan điểm của quý vị về sự hồi phục.

Hãy nhớ rằng: đây chỉ là những thuật ngữ được NDIS sử dụng. Thuật ngữ không cần xác định rõ quý vị. Tuy nhiên, với kế hoạch NDIS, quý vị có thể lựa chọn các dịch vụhỗ trợ để sống một cuộc sống có ý nghĩa, phù hợp với định nghĩa hồi phục củaquý vị.

Một dịch vụ mới mà quý vị có thể nhận được qua NDIS kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 là ‘Huấn luyện viên Phục hồi về tâm lý xã hội’.  Đây là những nhân viên có thể hỗ trợ quý vị phát triển và thực hiện kế hoạch phục hồi, bao gồm những các vấn đề như xây dựng kỹ năng quản lý những khó khăn hàng ngày trong cuộc sống.  Chúng tôi đã tập hợp thêm thông tin về Huấn luyện viên Phục hồi ở Bước 5.

Liên kết hữu ích 

Khuôn khổ quốc gia đặt ra cho dịch vụ tâm thần theo định hướng hồi phục: Huớng dẫn cho các chuyên viên và nhà cung cấp. Chương 3 – Khái niệm hồi phục (A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioners and providers. Chapter 3 – Recovery the concept) [PDF]

Khuôn khổ quốc gia đặt ra cho dịch vụ tâm thần theo định hướng hồi phục: Hướng dẫn cho các chuyên viên và nhà cung cấp (A national framework for recovery-oriented mental health services: Guide for practitioners and providers) [Tài liệu đầy đủ] [Full document]

Tờ Thông tin: Phục hồi khuyết tật tâm lý và NDIS (Fact Sheet: Psychosocial disability recovery and the NDIS) [PDF]

Huấn luyện viên Phục hồi về Tâm lý Xã hội – Tập thông tin (Psychosocial Recovery Coaches – Information booklet) [PDF]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước