Bước 3 – Tìm các dịch vụ khác hỗ trợ tôi

Ngay cả khi không đủ tiêu chuẩn, có nhiều điều quý vị có thể làm hướng về một đời sống có ý nghĩa và đóng góp và có những lựa chọn hỗ trợ khác trong cộng đồng của quý vị.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin về các hỗ trợ khác qua:

 • Bác sĩ gia đình của quý vị
 • Danh sách các nhà cung cấp có đăng ký với NDIS của Cơ quan Bảo Hiểm Khuyết tật Quốc gia (nhiều tổ chức này cũng làm việc với những người không được NDIS tài trợ )
 • Cổng Thông tin trực tuyến Sức khỏe Tâm thần quốc gia Hướng đến Sức khỏe (Head to Health)(xem thêm thông tin dưới đây)
 • Các dịch vụ tâm thần chính mạch có cơ sở tại cộng đồng địa phương của quý vị – cả hai cơ sở chính phủ/công cộng và phi chính phủ/cộng đồng – vẫn tiếp tục tồn tại cùng với NDIS. Để tìm hiểu về những dịch vụ này quý vị có thể liên hệ với các dịch vụ tâm thần công cộng ở tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị và/hoặc các cơ quan chuyên ngành tâm thần (thí dụ người sử dụng dịch vụ, người chăm sóc và bộ phận cộng đồng). Một danh sách các dịch vụ cũng ở dưới đây.

 

‘Cổng Thông tin’ Sức khỏe Tâm thần

Không có các nguồn thông tin quốc gia để tiếp cận tất cả chương trình sức khỏe tâm thần có sẵn. Tuy nhiên, như là một phần cải cách sức khỏe tâm thần của Chính phủ Úc, có Cổng Thông tin trực tuyến Sức khỏe Tâm thần được gọi Hướng đến Sức khỏe https://headtohealth.gov.au/.

Cổng thông tin hướng dẫn mọi người đến sự giúp đỡ mà họ cần và là điểm đầu tiên để đi vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Cổng thông tin nhằm mục đích giúp những người mắc bệnh tâm thần dễ dàng tìm ra các dịch vụ này bằng cách cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và truy cập trực tuyến để giúp đỡ về:

 • sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, bao gồm các liệu pháp trực tuyến và các nguồn thông tin tự mình giúp mình
 • truy cập các công cụ và thông tin cần thiết để đưa ra những lựa chọn sáng suốt về sự chăm sóc
 • truy cập thông tin dựa trên bằng chứng, tư vấn và kết nối mọi người với các dịch vụ mà họ cần.

 

Các Tổ chức Tiểu bang và Lãnh thổ

Các liên kết sức khỏe tâm thần tiểu bang và lãnh thổ dưới đây có thể cung cấp thông tin hữu ích cho những người được NDIS tài trợ và những người không được NDIS tài trợ.

ACT Health Mental Health Services – Mental Health Triage Ph: 1800 629 354 (gọi miễn phí ngoại trừ từ điện thoại di động) Ph: (02) 6205 1065: http://health.act.gov.au/our-services/mental-health/act-wide-mental-health-services

ACT Mental Health Consumer Network: http://www.actmhcn.org.au/

Mạng lưới Người Sử dụng Dịch vụ Tâm thần Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT) là một tổ chức chuyên ngành do người sử dụng dịch vụ lãnh đạo, đại diện cho lợi ích của người sử dụng dịch vụ tâm thần tại ACT trong các chính sách và diễn đàn đưa ra quyết định. Mạng lưới cam kết công bằng xã hội bao gồm những người mắc bệnh tâm thần.

Mental Health Carers Voice: http://www.carersvoice.com.au/

Tiếng nói Người Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần là một chương trình dành cho người chăm sóc sức khỏe tâm thần để thông báo cung cấp dịch vụ và phát triển chính sách ở ACT.

Mental Health Community Coalition of ACT: http://www.mhccact.org.au/about/

Liên minh Cộng đồng Sức khỏe Tâm thần của ACT (The Mental Health Community Coalition of the ACT) (MHCC ACT), được thành lập vào năm 2004 với tư cách là một cơ quan chuyên ngành, cung cấp các hỗ trợ quan trọng, mang tính đại diện và với vai trò gầy dựng khả năng cho ngành sức khỏe tâm thần do cộng đồng quản lý ở ACT. Bộ phận này bao gồm hàng loạt các tổ chức phi chính phủ cung cấp các dịch vụ phục hồi, can thiệp sớm, phòng ngừa, tăng cường sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng cho những người mắc bệnh tâm thần.

NSW Ministry of Health (Mental Health Branch) Mental Health Line Ph. 1800 011 511: http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/contact-service.aspx

Way Ahead Mental Health Association NSW: https://wayahead.org.au/

Way Ahead cung cấp hàng loạt các dịch vụ bao gồm việc cung cấp thông tin dịch vụ sức khỏe tâm thần có trong Way Ahead Directory.

Being: http://being.org.au/

Being là tổ chức chuyên ngành độc lập, toàn tiểu bang dành cho những người mắc bệnh tâm thần.

Mental Health Carers NSW: https://www.mentalhealthcarersnsw.org/

Người Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần NSW (Mental Health Carers NSW) là một tổ chức phi chính phủ cung cấp sự vận động và hỗ trợ cho các gia đình, người thân và bạn bè của những người bị bệnh tâm thần, sống ở NSW.

Mental Health Coordinating Council: http://www.mhcc.org.au/

Hội đồng Điều phối Sức khỏe Tâm thần (The Mental Health Coordinating Council) (MHCC) là cơ quan chuyên ngành dành cho các tổ chức sức khỏe tâm thần cộng đồng ở New South Wales.

Northern Territory Mental Health Line (Mental Health Access Team) Ph. 1800 682 288https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines

Carers NThttps://carersnt.asn.au/

Người Chăm sóc Bắc Úc (Carers NT) là tổ chức chính đại diện cho khoảng 30.000 người chăm sóc gia đình ở Lãnh thổ Bắc Úc .

Northern Territory Mental Health Coalition: https://www.ntmhc.org.au/

Liên minh Sức khỏe Tâm thần Lãnh thổ Bắc Úc (The Northern Territory Mental Health Coalition) (NTMHC) là cơ quan chuyên ngành cho lãnh vực sức khỏe tâm thần cộng đồng quản lý (NGO) ở Lãnh thổ Bắc Úc.

Queensland Health Ph.  13 HEALTH (13 43 25 84): Tìm Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần:  https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/services/index.html

 

Mental Health Carers Arafmi QLD: http://www.arafmiqld.org/

Người Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần Arafmi Queensland (Mental Health Carers Arafmi Queensland) là một tổ chức duy nhất dựa trên người chăm sóc được hình thành bởi những gia đình trải qua sự mất mát, cô đơn, kỳ thị và cô lập khi chăm sóc cho những người thân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Queensland Alliance for Mental Health: http://qldalliance.org.au/

Liên minh Sức khỏe Tâm thần Queensland (Queensland Alliance for Mental Health) là cơ quan chuyên ngành cho lãnh vực sức khỏe tâm thần cộng đồng. Liên minh Sức khỏe Tâm thần Queensland  thúc đẩy, tăng cường, phát triển giá trị và tính chuyên nghiệp trong lãnh vực sức khỏe tâm thần cộng đồng, nhằm cung cấp các hồi đáp dựa trên cộng đồng, định hướng phục hồi cho những người mắc bệnh tâm thần.

SA Health Mental Health Triage Service / Assessment and Crisis Intervention Service, Ph. 13 14 65: http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+services/mental+health+services/acute+mental+health+services

Health Consumers Alliance of South Australia: http://www.hcasa.asn.au/

HCA là cơ quan chuyên ngành dành cho người sử dụng dịch vụ y tế được thành lập năm 2002.

Carers South Australia: http://carers-sa.asn.au/

Carers SA là ‘tiếng nói của người chăm sóc gia đình’ toàn tiểu bang, đại diện và cung cấp dịch vụ có giá trị và hỗ trợ cho người chăm sóc gia đình trên toàn tiểu bang.

Mental Health Coalition of South Australia: http://www.mhcsa.org.au/

The Mental Health Coalition of South Australia là cơ quan chuyên ngành cho bộ phận sức khỏe  tâm thần phi chính phủ ở Nam Úc.

Department of Health and Human Services – Statewide Mental Health Services Ph. 1300 135 513http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas

Flourish Mental Health Action In Our Hands: http://flourishtas.org.au/

Flourish làm việc với người sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và ý kiến của họ được tôn trọng bởi các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp dịch vụ và Cộng đồng Tasmania.

Mental Health Carers Tasmaniahttp://www.mentalhealthcarerstas.org.au/

Mental Health Carers Tasmania (MHCTas) là cơ quan dẫn đầu toàn tiểu bang trong việc cung cấp hỗ trợ người chăm sóc Sức khỏe Tâm thần.

Mental Health Council of Tasmaniahttps://www.mhct.org/

The Mental Health Council of Tasmania (MHCT) là cơ quan chuyên ngành đại diện lợi ích của ngành sức khỏe tâm thần cộng đồng Tasmania bao gồm các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ và người chăm sóc.

Health Victoria Mental Health Services General Enquiries: 1300 767 299 (9.00 am to 5.00 pm) or 03 9096 8287http://www.health.vic.gov.au/mentalhealthservices/

Victorian Mental Illness Awareness Council (VMIAC):  http://www.vmiac.org.au/

VMIAC là tổ chức chuyên ngành phi chính phủ ở Victoria dành cho người mắc bệnh tâm thần hoặc các vấn đề tình cảm. VMIAC tham gia vào một số hoạt động, bao gồm cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau và tự giúp đỡ, hỗ trợ cá nhân và nhóm nói chung, nghiên cứu và đánh giá, giáo dục và đào tạo.

Tandem (formerly Victorian Mental Health Carers Network): http://tandemcarers.org.au/

Tandem là cơ quan chuyên ngành dành cho các gia đình và người chăm sóc cho người mắc bệnh tâm thần và tình cảm đau khổ ở Victoria.

Psychiatric Disability Services of Victoria (VICSERV): http://www.vicserv.org.au/

VICSERV là cơ quan chuyên ngành đại diện cho dịch vụ sức khỏe tâm thần do cộng đồng quản lý ở Victoria.

WA Department of Health mental health emergency 24/7 Ph. 1300 555 788 or 1800 522 002 (toll free)

Consumers of Mental Health WAhttp://www.comhwa.org.au/

Consumers of Mental Health WA (CoMHWA) là một tổ chức phi lợi nhuận, dựa vào cộng đồng dành riêng cho việc hỗ trợ cải cách sức khỏe tâm thần và phục hồi cho những người mắc bệnh tâm thần. CoMHWA được dẫn dắt bởi người sử dụng dịch vụ, dành cho người sử dụng dịch vụ.

Helping Mindshttp://helpingminds.org.au/

Helping Minds cung cấp dịch vụ hỗ trợ được bảo mật có chất lượng cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và gia đình những người đang chăm sóc cho người thân mắc bệnh tâm thần hoặc cá nhân bị ảnh hưởng do bệnh tâm thần.

Western Australian Association for Mental Healthhttps://waamh.org.au/

The Western Australian Association for Mental Health (WAAMH) là cơ quan chuyên ngành bộ phận sức khỏe tâm thần do cộng đồng quản lý tại Tây Úc, với hơn 100 thành viên các tổ chức và cá nhân.

Liên kết của Stage of Life

 • Cho những người trẻ bị khuyết tật –Children and Young People with a Disability Australia: http://www.cyda.org.au/
 • Cho những người chăm sóc trẻ –Young Carers: http://www.youngcarers.net.au
 • Cho trẻ em và thanh thiếu niên có cha mẹ mắc bệnh tâm thần (COPMI) và các nhà cung cấp dịch vụ và gia đình hỗ trợ các trẻ em này –COPMI: http://www.copmi.net.au
 • Cho người lớn tuổi –Aged and Disability Advocates Australia: https://adaaustralia.com.au/

 

Liên kết của Priority Group

 • Cho Thổ dân và dân Đảo Torres Strait – First People’s Disability Network Australia:http://fpdn.org.au/
 • Cho người đa văn hóa và ngôn ngữ (CALD) – National Ethnic Disability Alliance Australia:http://www.neda.org.au/
 • Cho người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, đổi giới tính, hai bộ phận sinh dục (LGBTIQ+) – National LGBTI Health Alliance: http://lgbtihealth.org.au/

 

Cần Trợ giúp Khẩn cấp

Nếu quý vị bị sốc hoặc đau khổ, các dịch vụ giúp khủng hoảng sau đây có thể hữu ích

Đường dây giúp đỡ khủng hoảng 24/7

Cho các Quân nhân hiện dịch và cựu Quân nhân Úc (ADF) và gia đình

Quý vị cũng có thể nhận trợ giúp từ:

 • Bác sĩ gia đình địa phương hoặc chuyên khoa (điều này có thể không có sẵn khi khẩn cấp)

Trợ giúp khẩn cấp 000

Nếu quý vị cần trợ giúp khẩn cấp điện thoại 000 cho cảnh sát, xe cứu thương hoặc dịch vụ cứu hỏa.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước