Bước 5 -Những Hỗ trợ Hợp Lý và Cần Thiết

Khi suy nghĩ về hỗ trợ, quý vị hãy nhớ rằng những hỗ trợ NDIS phải:

‘hợp lý và cần thiết’ cho một người mắc khuyết tật để sống một ‘cuộc sống bình thường’

(chúng tôi thích cụm từ cuộc sống có ý nghĩa hơn – người muốn cuộc sống được bình thường!)

Hợp lý có nghĩa là đúng. Cần thiết có nghĩa là quý vị thật sự cần điều đó. NDIA sẽ cho tiền để trả cho các thứ đúng và các thứ mà quý vị cần để vượt qua ngõ hầu sống cuộc đời của quý vị.

Để quyết định xem một hỗ trợ có ‘hợp lý và cần thiết’ hay không Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia xét đến:

  • Hỗ trợ liên quan thế nào tới khuyết tật tâm lý xã hội của quý vị
  • Những chi phí hàng ngày liên quan thế nào đến những nhu cầu về hỗ trợ của quý vị
  • Việc đáng đồng tiền bỏ ra
  • Hỗ trợ hữu hiệu và có ích ra sao
  • Những hỗ trợ nào mà quý vị đã có – đến từ gia đình, người săn sóc, những dịch vụ chính mạch và cộng đồng
  • Sự an toàn.

Xin đừng quên, người này khác người kia và những nhu cầu về hỗ trợ của họ cũng vậy. Cái gì hợp lý và cần thiết cho quý vị có thể không y như vậy cho với người khác. Nếu Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia quyết định một hỗ trợ nào đó không hợp lý và cần thiết nhưng quý vị nghĩ là hỗ trợ đó có, thì quý vị phải cố gắng giải thích bằng cách trả lời những câu hỏi trên đây. Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng với quyết định quý vị có thể kháng cáo. Hãy kiểm tra mục thông tin về cách làm đơn kháng cáo tại đây (information on making an appeal here) của chúng tôi.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước