Bước 2 – NDIS là gì?

NDIS là chữ viết tắt của National Disability Insurance Scheme (Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia). Đó là phương cách mới cung cấp sự trợ giúp khuyết tật tại Úc. Điều này có thể bao gồm việc trợ giúp quý vị nếu quý vị đang sống với một khuyết tật tâm lý xã hội (căn bệnh tâm thần).

NDIS hiện sẵn sàng phục vụ cho những người Úc hội đủ điều kiện để nhận được những trợ giúp khuyết tật mà họ chọn.

Đối với những người đang sống với khuyết tật tâm lý xã hội, NDIS giúp quý vị tiếp cận những dịch vụ và trợ giúp cho khuyết tật cùng lúc với việc điều trị sức khỏe tâm thần của quý vị.

NDIS công nhận là người ta có thể có khuyết tật phát sinh vào bất cứ lúc nào và những nhu cầu trợ giúp của từng người khác nhau.

Một mục đích của NDIS là đầu tư vào sức khỏe và hạnh phúc của nước Úc thông qua việc khuyến khích sự tham gia kinh tế và xã hội và hội nhập vào cộng đồng của những người có khuyết tật.

Vì những nhu cầu trợ giúp của từng người đều khác nhau nên NDIS dùng phương pháp lấy con người làm tâm điểm và sự tự hướng dẫn để giúp mọi người có sự chọn lựa và kiểm soát trên chính cuộc đời và kế hoạch của họ.

Đạo Luật NDIS 2013

Đạo Luật NDIS 2013 (https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020) là luật giúp thành lập NDIS và NDIA. Việc hiểu Đạo Luật có thể giúp truy tìm điều mình muốn về NDIS.

Một số điều mà Đạo Luật trình bày:

  • Những nguyên tắc dựa trên đó NDIS hoạt động
  • Bằng cách nào một người có thể trở thành người tham gia vào NDIS
  • Bằng cách nào mà kế hoạch dựa trên mục tiêu của chính người tham gia được soạn thảo và duyệt lại, bao gồm việc bằng cách nào NDIA chấp nhận những trợ giúp ‘hợp lý’ và ‘cần thiết’.
  • Bằng cách nào một cơ sở cung cấp dịch vụ có thể trở thành một cơ sở cung cấp dịch vụ có đăng ký.
  • Những sắp xếp về quản lý của NDIA, bao gồm Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của chương trình, Hội Đồng, Ủy Ban Cố Vấn Độc Lập, và các Chuyên Viên Tính Toán Rủi Ro (Actuaries).
  • Thủ tục tái xét bởi nội bộ và bên ngoài về một số quyết định đã được đưa ra dựa trên Đạo Luật NDIS.

Nhữngliênkếthữuích

Nóivề NDIS [Trang mạng]

NDIS sẵnsàng [Trang mạng]

Đạo Luật về Chương Trình Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia 2013 (National Disability Insurance Scheme Act 2013 [Trang mạng]

Thông tin cho những người săn sóc: NDIS Trợ giúp Gia Đình và Người Săn Sóc (NDIS Supporting Families and Carers) [Website]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước