Duy trì kiểm tra sức khỏe và hạnh phúc của mình rất quan trọng khi suy nghĩ nộp đơn cho NDIS.

Đôi khi thủ tục xin NDIS chấp nhận rất mệt mỏi và gian nan.

Để biết thêm thông tin về việc chăm sóc sức khỏe và nói chuyện của mình cho người khác một cách an toàn có sẵn trong ‘Trung tâm tự chăm sóc’ (Self-Care Hub).

Trung tâm tự chăm sóc

Đôi khi trong trang mạng reimagine.today chúng tôi bao gồm các thí dụ dễ hiểu hơn về khuyết tật tâm lý và sự hồi phục .

Đôi khi nghe về cuộc sống của người khác có thể gây đau khổ hoặc gợi lại những kỷ niệm về những trải nghiệm của riêng mình.

Nếu quý vị thấy khó chịu, hãy cân nhắc việc nghỉ ngơi và quay lại sau.

Nếu điều này không hiệu quả hoặc quý vị cần giúp đỡ, nói chuyện với một người quý vị tin tưởng hoặc liên lạc dịch vụ điện thoại tư vấn sau :

Đường giây hỗ trợ đời sống (Lifeline)  13 11 14

Dịch vụ Gọi lại về Tự tử (Suicide Call Back Service) 1300 659 467

Đường giây Hỗ trợ Trẻ em (Kids Helpline)  1800 55 1800

Đường giây Nam giới Úc (MensLine Australia) 1300 78 99 78

Thông tin thêm về các dịch vụ khác quý vị có thể nói chuyện trên trang Các dịch vụ khác có thể giúp tôi (Other services that could help me).

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước