قدم 1 بهداشت روانی و ان دی آی اس

هنگامی که به درخواستنامه  ان دی ای اس فکر می کنید خیلی مهم است که تندرستی و بهروزی خود را در نظر داشته باشید.

بعضی وقتها ممکن است که فرایند  دسترسی به ان دی آی اس خسته کننده و آزار دهنده باشد.

اطلاعات بیشتری در باره مراقبت از تندرستی تان و روشهای مطمئن برای گفتن داستان زندگی تان به دیگران در قسمت ” کانون مراقبت از خود” موجود می باشد.

کانون مراقبت از خود

بعضی وقتها ما درreimagine.todayمثال هایی را می گذاریم تا فهمیدن ناتوانی روانی اجتماعی  و بهبودی را آسان ترکنند.

بعضی وقتها گوش دادن به داستان زندگی دیگران می تواند ناراحت کننده باشد و یا خاطرات خودتان را در ذهن تان زنده کند.

اگر موضوعی شما را ناراحت می کند، آن را موقتا کنار بگذارید و بعدا به آن برگردید.

  • اگر این  کار کمکی نکرد و یا اگر به پشتیبانی نیاز دارید، با شخص مورد اعتمادی  صحبت کنید و یا با شماره تلفن هایکمک زیر تماس بگیرید:
  • تلقن کمک 131114Lifeline 13 11 14
  • سرویس پاسخ به تماس خودکشی 1300659467Suicide Call Back Service 1300 659 467
  • تلفن کمک کودکان 1800551800Kids Helpline 1800 55 1800
  • تلفن کمک مردان 1300789978 MensLine Australia 1300 78 99 78

اطلاعاتی در باره سایر مراکزی که شما می توانید با آنها صحبت کنید در صفحه  سایر مراکزی که می توانند به من کمک کنند دیده می شود.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم