قدم 1 بهداشت روانی و ان دی آی اس

هنگامی که به درخواستنامه  ان دی ای اس فکر می کنید خیلی مهم است که تندرستی و بهروزی خود را در نظر داشته باشید.

بعضی وقتها ممکن است که فرایند  دسترسی به ان دی آی اس خسته کننده و آزار دهنده باشد.

اطلاعات بیشتری در باره مراقبت از تندرستی تان و روشهای مطمئن برای گفتن داستان زندگی تان به دیگران در قسمت ” کانون مراقبت از خود” موجود می باشد.

کانون مراقبت از خود

بعضی وقتها ما در reimagine.today مثال هایی را می گذاریم تا فهمیدن ناتوانی روانی اجتماعی  و بهبودی را آسان ترکنند.

بعضی وقتها گوش دادن به داستان زندگی دیگران می تواند ناراحت کننده باشد و یا خاطرات خودتان را در ذهن تان زنده کند.

اگر موضوعی شما را ناراحت می کند، آن را موقتا کنار بگذارید و بعدا به آن برگردید.

اگر این  کار کمکی نکرد و یا اگر به پشتیبانی نیاز دارید، با شخص مورد اعتمادی  صحبت کنید و یا با شماره تلفن هایکمک زیر تماس بگیرید:

اطلاعاتی در باره سایر مراکزی که شما می توانید با آنها صحبت کنید در صفحه  سایر مراکزی که می توانند به من کمک کنند دیده می شود.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم