قدم 4 – بازخورد و شکایات

فرم شکایات ان دی آی اس

هر کسی که با ان دی ای اس تماسی داشته باشد حق آن را دارد که بازخوردی ارائه کند و یا شکایتی تسلیم نماید.

ان دی ای ا از دریافت بازخورد، از جمله شکایات، استقبال می کند، تا کارها یا اصلاحات مورد نیاز را تشخیص دهد.

شما می توانید در یک اداره محلی ان دی آی ا بازخورد خود را ارائه دهید و یا شکایت خویش را تسلیم نمایید، از طریق تلفن پشتیبانی ان دی ای ا، بصورت کتبی، یا با استفاده از فرم آنلاین.

سابقه هر بازخوردی را که ارائه می دهید یادداشت کنید، بخصوص شکایات را، تا بتوانید در آینده به آنها استناد کنید.

فرآیند

هنگامی که ان دی آی ا شکایتی دریافت کند، آن ها قصدمی کنند که:

  • در صورتی که خطر آسیب، غفلت یا بدرفتاری زیاد باشد بلافاصله اقدام کنند
  • ظرف یک روز کاری پس از دریافت کردن شکایت، رسیدن آن را اعلام کنند
  • ظرف دو روز کاری از اعلام رسیدن شکایت تان به شما تلفن بزنند
  • ظرف 21 روز کاری از رسیدن شکایت تان آن را برطرف کنند

اگر شما از نتیجه ناراضی باشید

اگر شما از نتیجه شکایت تان ناراضی باشید شما می توانید از یک سرپرست یا مدیر بخواهید که شکایت شما و نحوه رسیدگی به آن  را مرور کند. پس از این، اگر هنوز راضی نشده باشید، شما می توانید از  بازرس دولت فدرالیا برنامه ملی دفاع از ناتوانان درخواست کمک کنید. شما می توانید از یک عضو خانواده، دوست یا عرضه کننده خدمات بخواهید که در این کار از شما پشتیبانی کند.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم