قدم 1 ارتباط دادن یک وضعیت بهداشت روانی به یک ناتوانی روانی اجتماعی

داشتن یک وضعیت بهداشت روانی همیشه به این معنا نیست که شما یک ناتوانی روانی اجتماعی دارید. در مورد چگونگی ارتباط دادن این دو موضوع پاسخ ساده ای وجود ندارد. برای کمک کردن به فهمیدن شما که چه چیزی ممکن است به عنوان ناتوانی روانی اجتماعی در نظر گرفته شود, تمرین زیرین مشکلاتی را که کسانی مثل شما (درreimagine.today) با آن ها مواجه هستند بررسی می کند. آیا می توانید تعیین کنید که آیا آنان دارای ناتوانی روانی اجتماعی هستند یا نه؟

تمرین آموزشی

پیش از آنکه اندیشیدن در باره امیدها و رویاهای تان را شروع کنید، شما می توانید نمونه هایی را در این تمرین جستجو کنید.

مشکلات مان را جستجو کنیم

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم