ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4- ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܘܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ

ܦܸܬܩܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS

ܟܠܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܘܫܵܩܸܠ ܥܲܡ NDIS ܐܝܼܬܠܹܗ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܲܩܸܡ ܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ.

NDIA ܟܹܐ ܚܵܕܝܵܐ ܕܩܲܒܠܵܐ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (feedback, including complaints)، ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܠܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܲܩܪܹܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕ NDIA ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIA، ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ (online form).

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܒܘܼܬ ܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ.

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܐܝܼܡܲܢ ܕ NDIA ܩܲܒܠܝܼ ܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ، ܢܝܼܫܲܝܗܝ ܝܼܠܹܗ ܠܚܲܦܘܼܛܹܐ ܕ:

  • ܫܵܩܠܝܼ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܚܲܕܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܐܸܢ ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܩܸܢܛܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܚܘܼܙܕܵܓܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܗܡܸܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܒܹܐܚܲܡܘܼܬܵܐ) ܝܲܢ ܕܒܝܼܫܘܼܬܵܐ
  • ܡܫܲܪܸܪܝܼܠܵܗ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܬܵܐ
  • ܩܵܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
  • ܫܵܪܝܼܠܗܘܿܢ ܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܚܵܝܘܿܪܵܐ ܝܲܢ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܨܲܚܨܝܼܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܗܘܵܐ ܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܐܲܝܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ (Commonwealth Ombudsman) ܝܲܢ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Advocacy Program). ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ