ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ: ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ

ܡܲܨܝܸܬܘܼܢ ܒܘܼܬ ܡܥܲܪ̈ܩܠܵܢܹܐ ܝܲܢ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ NDIS ܬܦܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܲܝܗܝ ܥܲܡ NDIS:

ܚܲܕ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ܨܚܵܚܵܐ- ܡܥܲܪ̈ܩܠܵܢܹܐ (Transcript-Barriers)

ܒܸܕ ܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܒܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS. ܘ NDIA ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕ NDIS ܠܦܘܿܬ ܐܲܢܹܐ ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.

ܩܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܢܲܣܝܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡ NDIS، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܟܬܘܼܬܵܫܹ̈ܐ:

ܩܪܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܲܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܘܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܓ̰ܲܪܒܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ، ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܗ ܝܠܹܗ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܒܘܼܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܝܠܵܦܹܗ ܝܬܘܿܢ. ܗܘܝܼܡܘܼܢ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܥܲܠ ܦ̮ܵܝܣܒܘܼܟ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܘܼܬ ܢܸܣܝܵܢܲܝܗ̈ܝ ܥܲܡ NDIS، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕ ‘ܠܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ’، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܝܫܝܼ ܕܟ݂ܝܼܪܹ̈ܐ:

 • ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܡܲܠܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܲܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ!
 • ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܕܗܵܘܝܼ ܨܸܦܝܹ̈ܐ
 • ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܝܲܢ ܕܗܵܘܹܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܒܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܘܨܸܦܝܵܐ – ܒܲܩܪܘܼܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܡܲܕܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܬܸܫܘܝܼܫܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ – ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܡܸܠܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܦܵܬܵܐ ܕܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܹ̈ܐ ܠܚܲܡܘܼܝܲܗܝ ܚܘܼܠܡܵܢܝܼ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝ̈ܝܼ – Self-Care Hub.
 • ܡܟܲܦܫܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ – ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (ܝܲܢ ܐܵܦ) ܕ reimagine.today ܠܚܲܡܘܼܝܘܿܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ:

 • ܟܠܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܕܵܡܟ݂ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ
 • ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܲܡܵܝܬܵܐ، ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪܵܢܵܐ
 • ܐܸܢ ܦܠܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܒܡܵܥܵܫܵܐ) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹ̈ܐ
 • ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ
 • ܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܠܵܐ ܡܩܵܘܝܵܢܬܵܐ
 • ܠܚܘܼܕܵܝܘܼܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܩܫܝܼܬܵܐ
 • ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܲܠܝܼܠܬܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ
 • ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܕܲܪܡܲܢܬܵܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܠܹܐ ܛܵܠܸܒ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܥܲܝܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܟܹܐ ܡܩܲܢܛܪܸܢ ܥܲܠ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܡܥܲܝܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ، ܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܥܲܝܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܕܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܥܲܡ NDIA ܝܲܢ ܥܲܡ ܡܣܲܕܪܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ (Local Area Coordinator (LAC)) ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܥܲܡ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܘܼܬ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ NDIA ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܝܼܠܵܗ̇ ܩܛܵܥܬܵܐ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܵܐ ܕ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ (Requesting a review of a decision).

ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ: ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܓܵܘ ܒܣܵܡܬܵܐ (Partners in Recovery)، ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ (Personal Helpers and Mentors)، ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ (Day to Day Living Program) ܘܪܵܘܚܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ: ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ (Mental Health Respite: Carer’s Support).

ܐܸܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ \ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܕܐܲܢܹܐ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܟܲܠܝܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܟܲܕ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇. ܐܸܢ ܩܛܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS، ܩܛܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܬܲܚܸܡܵܐ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇، ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܛܵܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ‘ܟܲܦܵܠܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ’ (‘Guarantee of Service’).

ܟܲܦܵܠܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ ܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܬܚܘܿܬ ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ‘ܟܲܦܵܠܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ’ (‘Guarantee of Service’) ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܡܫܲܢܵܝܬܵܐ ܠ NDIS. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܝ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIA، ܝܲܢ ܥܲܡ ܡܣܲܕܪܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܛܠܵܒܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܒܵܥܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. NDIS ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܚܵܕܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܘܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܪܝܼܒܵܝܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܲܫܓ݂ܸܫܵܢܬܵܐ ܘܡܲܥܝܸܩܵܢܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܠܵܐ ܫܵܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܘܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܒܐܲܝܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܣܲܪܢܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ (Self-Care Hub) ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܒܘܼܬ ܣܬܪܵܬܝܼܓ̰ܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ.

ܩܵܘܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܼܕܹܗ ܝܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܝܲܢ ܠܒܲܩܘܼܪܹܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܝܲܢ ܠܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܕܛܲܥܝܼܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܥܲܠ ܦ̮ܵܝܣܒܘܼܟ.

NDIA ܗܵܕܝܼܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ‘ܚܘܼܛܵܛܝܼ ܩܲܕܡܵܝܵܐ’ (‘My First Plan’). ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ NDIA ܘܕܐܢܝܼ ܕܝܵܕܥܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܟܪܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܒܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ.

ܐܸܢ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܫܡܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ NDIA ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܡܣܲܓ݂ܠܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܝܵܘܡܵܐ ܘܥܸܕܵܢܵܐ ܘܥܲܡ ܡܵܢܝܼ ܗܘܼܡܙܸܡܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܐܵܢܝܼ ܡܘܿܕܝܼ ܐ݇ܡܝܼܪܠܗܘܿܢ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܣܲܓ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܐܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.

NDIA ܟܹܐ ܓ̰ܵܪܒܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܟܠ ܓܵܗܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܛܵܠܒܝܼ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܐܲܢܹܐ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ. ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܘܸܡ ܚܲܕܲܪܝܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܹܗܢܵܢܹܐ ܟܲܕ NDIA ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ. ܐܸܢ 21 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢܲܝܗܝ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ NDIA. ܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܒܘܼܬ ܥܲܡ ܡܵܢܝܼ ܗܘܼܡܙܸܡܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܘܿܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ. ܐܝܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܝܗܵܒ݂ܬܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ (on this site) ܘܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (the NDIS website).

ܠܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ، ܝܲܢ ܒܸܕ ܒܵܥܝܼ ܝܲܢ ܣܵܢܩܝܼ ܠܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS. reimagine.today ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܠܐܲܝܟܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܵܐ ܕ ܐܸܢ ܠܵܐ ܫܠܝܼܡܠܝܼ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܥܵܒ݂ܕܸܢ؟ (If I do not meet the access requirements. What can I do?)

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

NDIS ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܹܕܝܼܟܵܝܪ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 30 ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܗܵܕܝܼܵܐ. ܒܸܕ ܫܵܩܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܢܝܼܫܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ ܕ NDIS  ܝܼܠܹܗ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܵܩܪܵܢܵܐ!

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ \ ܐܹܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܪܥܝܼܫܹܐ ܒܫܲܢܵܝܬܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܠ NDIS. ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܐܵܦ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ NDIS ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܲܩܪܵܢܬܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܝܼܬ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ NDIS ܘܡ̣ܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܡܚܲܦܘܼܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܛܲܠܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ NDIS ܘܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܥܲܣܩܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܸܢ ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܸܪܒܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ. ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܡܕܵܢܘܼܬܵܐ، ܗܲܪܲܫܬܵܐ، ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܵܐ. ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܩܲܘܸܡܝܼ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܪܒܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܒܸܕ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܘܼܝܵܬܹܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.

ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ:

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ