ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 3 – ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܘܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܥܵܒ݂ܕܸܢ؟

ܐܸܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܓܵܘܘܿܗ̇ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܕܥܸܝܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS، (ܗ.ܕ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ)، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ (review of this decision) ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ.

ܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܕ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܸܒ ܕܦܵܐܸܫ ܩܒܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܕ NDIS، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕ:

ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܥܵܒܸܕܠܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ، ܘܐܵܦ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ܒܕܲܥܬܝܼܕ.

ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܢܝܼܫܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܠܸܚܵܝܵܐ ܚܲܝܸ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ ܘܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܪܓ݂ܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܡܥܲܩܕܹ̈ܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܣܵܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܒܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܼܢܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܨܦܵܝܝܼ ܩܵܐ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܣܘܼܘܵܕܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܘܸܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܗܘܼܝܸܪ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ‘ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ’ (‘peer support’).

ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܝܝܼ ܥܲܡ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܪܝܹܐ ‘ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ’ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܓܲܒܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ) ܟܹܐ ܚܵܙܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܠܸܬܦܵܩܵܐ ܥܲܡ ܘܠܸܝܠܵܦܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (ܐܵܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ).

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ، ܘܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܒܣܵܡܬܵܐ ܓܵܘ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ، ܘܓܵܘ ܒܵܬܲܝ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܘܟܘܼܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܘܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ.

ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܘܕܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܒܣܵܡܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܲܝܗܝ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܚܲܕ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܦܵܠܸܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܡܢܘܼܣܸܝܵܐ ܝܠܹܗ ܗܲܪ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܘܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܩܵܐ ܒܣܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܬܠܲܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ. ܬܵܡܵܐ ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܲܝܗܝ ܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܕܦܲܪܡܝܼ ܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ.

ܠܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ\ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5: ܨܲܠܡܸܢܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܸܢܕܪܹܫ (Step 5: Reimagine your life)

ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 (Step 2)، ܐܵܦܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ NDIS، ܐܝܼܢܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ:

  • ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ
  • ܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܣܵܒܪܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ – ܐܲܝܟ݂ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܡܪܲܒܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܸܦܠܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ، ܡܢܲܛܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܸܦܠܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹ̈ܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܐܲܡܢܵܝܵܐ (VET)، ܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ، ܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܘܟܢܘܼܫܬܵܐ، ܢܘܼܩܵܠܵܐ، ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ
  • ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ – ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܒܓܵܘܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ.

ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܹܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܕܐܵܬܹܐ.

ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ NDIS ܥܲܡ ܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ (How the NDIS Works with Other Mainstream Systems) ]ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ[

ܐ݇ܣܵܪܬܵܐ ܒܛܘܼܟܵܣܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ (Connecting with the mainstream) ]ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ[

NDIS ܘܟܢܘܼܫܬܵܐ (NDIS and Community) ]ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ[

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܢܝܼܫܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܪܵܫܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܝܕܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܘܿܕܝ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܒܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܝܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ (Go here for a list of national organisations that may be able to help you)

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ