ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 – ܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܝܼ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܲܥܬܝܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܕ NDIS، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܐܵܦ ܙܹܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܲܕ ‘ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ’، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܵܦ ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼ ܝܬܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܸܢ ܒܘܼܫ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ‘ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ’، ܘܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܙܘܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟܼܘܿܢ.

ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ

ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ: ܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܒܘܼܬ ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ؟

ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܠܹܗ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܨܚܵܚܵܐ-ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ (Transcript-SupportCoordination)

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܘܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܘܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܘܒܡܲܟܡܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܦܪܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܘܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ. ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܠܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIA ܟܹܐ ܦܵܪܥܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪ ܒܐܲܟܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܚܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܵܗܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒ:

  • ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ
  • ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ
  • ܬܲܓܒܲܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܝܕܵܥܬܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ.

ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 ܕܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today، ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܼܡܵܢܹܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܨܚܵܚܵܐ-ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ (Transcript-Self-Manage)

ܥܲܡ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܥܵܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ.

ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ NDIS. ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܡܕܲܒܪܝܼܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܸܡܕܵܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܡܲܣܲܐܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܦܪܝܼܫܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ، NDIS ܒܸܕ ܦܵܪܹܥ ܚܲܕ݇ܪܹܫܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܡܲܣܲܐܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܨܝܵܢܹܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܟܠܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܣܲܐܬܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܙܵܒ݂ܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܪܵܫܹܗ ܝܬܘܿܢ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܦܪܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ، ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܕܘܼܒܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ (Plan Management Provider). ܐܵܗܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ. ܒܐܵܗܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ، ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܪܥܵܐ ܚܲܕ݇ܪܹܫܵܐ ܩܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency) ܡܕܲܒܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܦܵܪܥܝܼ ܚܲܕ݇ܪܹܫܵܐ ܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܕ NDIS، ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܘܕܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ، ܟܲܕ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܡܕܲܒܸܪ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܲܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 ܕܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today، ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܼܡܵܢܹܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ. ܫܲܪܘܼܢ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ ܘܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܣܲܐܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ. ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ، ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܫܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܓܹܒܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ