ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 3 – ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS

https://www.youtube.com/watch?v=EM03PSz3Ar8&feature=emb_logo

ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܝܕܵܥܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS. ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠ ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕ NDIS (NDIS Access Checklist) ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS.

ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܒܸܕ ܒܲܩܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܵܡܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ؟

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS، ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘ:

 • ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܒܲܪ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (ܗ.ܕ. ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܠܝܼܕܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܝܲܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܘܼܗܒܹܐ ܓܸܢܣܵܝܘܼܬܵܐ (ܓ̰ܸܢܣܝܼܵܐ) ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ)، ܝܲܢ
 • ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ (ܗ.ܕ. ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܠܝܼܕܹܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ)، ܝܲܢ
 • ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܫܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ (Protected Special Category Visa).

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܒܘܼܬ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܥܵܡܘܿܪܘܼܬܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ www.ndis.gov.au ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 800 110.

ܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܚܘܿܬ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ؟

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS، ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܬܚܘܿܬ 65 ܫܸܢܹ̈ܐ.

ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܲܗܡܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܚܸܠܡܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܫܸܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܠܸܝܕܵܥܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ (access requirements information) ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ www.ndis.gov.au ܝܲܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 800 110

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܘܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ NDIS ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ: https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-rollout

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ\ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܗܵܫܵܝܵܐ\ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ (Local Area Coordinator) ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܠܸܫܠܵܡܵܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕ NDIS، ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ (ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ) ܘܕܡܲܟܠܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܓ̰ܘܼܘܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ‘ܗܹܐ’.

ܟܹܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕ:

 • ܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܡܨܵܝܬܵܐ ܠܸܦܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܘܠܸܚܕܵܪܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܘܠܒܲܕܲܪ ܕܒܲܝܬܵܐ) – ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܠܸܦܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ، ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܢܘܼܩܵܠܵܐ ܥܲܡܡܵܝܵܐ، ܠܸܐ݇ܙܵܠܵܐ ܠܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܫܘܼܩܵܐ، ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܣܵܡܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܫܲܢܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܓܹܒܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܪܓܘܼܕܵܐ)؟
 • ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ (ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܲܪܡܲܝܬܵܐ ܕܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܦܝܵܫܵܐ ܡܦܘܼܪܡܸܝܹܐ ܒܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ) ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܒܫܲܪܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܒܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܣܘܼܘܵܕܵܐ، ܒܐ݇ܡܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܠܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ، ܒܦܲܪܡܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܒܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܕܣܘܼܘܵܕܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟
 • ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܐܝܼܬ ( ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܡܲܒܪܲܝܬܵܐ ܘܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܐ݇ܚܝܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܘܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܪ̈ܓ݂ܵܫܝܵܬܹܐ ܘܕܪܸ̈ܓ݂ܫܹܐ) ܟܹܐ ܡܲܒܪܹܐ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܒܗܲܡܲܢܬܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ؟ ܟܹܐ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܠܸܒܪܵܝܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܥܲܡ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ؟
 • ܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ (ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܦܲܪܡܲܝܬܵܐ، ܘܕܟ݂ܵܪܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ) ܐܝܼܬܠܹܗ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܥܲܠ ܕܟ݂ܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܥܲܠ ܡܩܲܢܛܪܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ، ܝܲܢ ܥܲܠ ܫܲܘܬܲܦܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܘܼܕܵܝܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܓܵܘ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ)؟
 • ܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܣܢܵܩܬܵܐ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܝܵܦܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼ̈ܵܐ ܡܘܼܖ̈ܝܸܣܹܐ ܡܘܼܪ̈ܝܸܣܹܐ، ܠܒ݂ܵܫܬܵܐ ܕܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܘܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬܹ̈ܐ) ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܕ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ (ܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܬܵܐ، ܢܘܼܦܵܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ (ܐܹܟܣܸܪܣܵܝܣ)، ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܘܣܲܩܲܠܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ، ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ)، ܘܟܹܐ ܡܲܟܠܹܐ ܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܫܩܵܠܲܝܗܝ ܕܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܫܸܚܬܵܐ ܒܝܲܕ ܐܵܣܝܹ̈ܐ؟ ܟܹܐ ܡܢܲܣܝܼܬܘܿܢ ܕܲܪ̈ܒܹܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܩܲܫܕܸܪܵܢܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܩܲܢܛܪܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܕܕܲܪܒܲܢܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ؟
 • ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ، ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ) ܐܝܼܬܠܹܗ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܥܲܠ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܸܦܪܵܥܲܝܗܝ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ، ܘܠܸܡܚܲܡܘܼܝܹܗ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܨܦܵܝܝܼ ܘܠܸܡܬܲܡܘܼܡܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ؟ ܐܝܼܬܠܹܗ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܦܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܘܼܣܵܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܡܩܲܢܛܪܘܼܢܹܐ ܝܲܢ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ؟

ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 (Step 5) ܒܸܕ ܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܣܲܗܡܹ̈ܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܐܸܢ ܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܒܝܲܕ NDIS. ܐܸܢ ܐܵܗܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܕܫܲܕܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܛܵܠܒܬܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS (NDIS Access Request Form). ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 (Step 4) ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܦܸܬܩܵܐ.

ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܲܝܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܘܕܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS. ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 (Step 6).

ܝܼܠܹܗ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܩܵܐܠܹܗ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܵܬܹ̈ܐ (ܙܵܒܸܛܘܼܝܵܬܹ̈ܐ)؟ ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ – ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܒܸܢܝܹܐ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܵܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܓ̰ܘܼܪܒܹܐ؟ ܡܵܨܹܐ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܙܹܐ ܬܲܚܘܝܼܬܵܐ ܐܵܣܝܘܿܬܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܠܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܕܘܼܪܡܸܢܵܐ ܘܟ̰ܘܼ ܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܡܩܲܠܩܸܠܝܼܠܹܗ؟

ܢܘ ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܵܐ (ܢܘܼܗܵܪܵܐ): ܟܲܕ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܓܸܕܫܵܢܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ\ܕܙܲܒܘܼܢܘܵܬܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ܕܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ.

ܙܵܘܕܵܐ ܠܐܵܗܵܐ، NDIA ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܕܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܿܕܝܼ ܝܗܘܵܐ ܡܲܠܘܸܚܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܛܘܼܪܵܦܵܐ ܘ\ܝܲܢ ܒܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ.

ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܕܝܼܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܒܵܨܪܝܼ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ؟

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS ܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܝܲܕ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܡܥܲܝܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܝܼܢܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܓ̰ܘܼܘܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ‘ܗܹܐ’.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܒܸܕ:

 • ܡܲܒܨܸܪܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ؟
 • ܡܲܟܠܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ؟
 • ܡܚܲܠܸܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܠܹܐ ܡ̣ܢ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ؟

ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܕܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܠܓܵܘ NDIS ܗܵܠܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܨܘܼܚܨܸܝܹܐ ܘܡܛܘܼܘܸܪܹܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܐܵܢܝܼ ܡܠܵܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܫܵܝܬܵܐ، ܠܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ