ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 – ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ

ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܚܲܕ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ (ܡܥܲܝܲܢܬܵܐ) ܕܡܲܪܥܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013. ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܘܕܵܥܵܐ، ܐܲܝܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܐ ܒܡܫܲܪܲܪܬܵܐ ܕܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܲܒܘܼܢܘܼܝܵܬܸ̈ܐ ܕܦܠܵܛܲܝܗܝ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ. ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܛܵܠܒܵܐ ܕܚܵܙܝܵܐ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܡ̣ܢ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܡܕܲܪܡܘܼܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ).

ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ‘ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ’ ܐܲܝܟ݂:

  1. ܦܸܨܠܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܼܢ – ܐܲܝܟ݂ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܓܵܘ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ
  2. ܚܕܵܐ ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܬܵܐ – ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܕܟܡܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܝܠܹܗ ܟܵܐܪ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ، ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ) ܝܵܗܸܒ݂ ܚܕܵܐ ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܕܟܵܐܪ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܵܐ.
  3. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ – ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܘܟܠ ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܘܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܦܘܼܫܩܵܐ ܒܘܼܫ ܒܡܸܠܝܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕ 3 ܘ 4.

ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܡܲܫܟ݂ܚܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ  3

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܟܲܦܘܼܫܹܐ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ