Reimagine My Life Workbook

This workbook is designed to support people living with mental health conditions through the NDIS. It can also be used by workers, supporters, family, carers and more. Download your reimagine.today workbook now:

Download

It is also available in the following community languages: Arabic, Assyrian, Chinese – Simplified, Korean, Persian, Spanish, Turkish and Vietnamese.

Self-Care Hub

The NDIS journey can be difficult. The Self-Care Hub is designed to support you with Self-Care through this journey, such as:

  • Activities for Self-Care
  • Exploring ‘How do I feel?’ and resources to support you with this
  • Advice from peers about the NDIS journey…

Self-Care Hub

Community Hubs

We’ve been working with communities across Australia to create new and improved resources that are tailored to support you through your NDIS journey. These ‘Hubs’ were made for and by people with lived experience of mental health conditions, their carers and other supports from within each of these communities. No matter who you are though, there will be something here for you! Take a look!

Resources by step

We’ve grouped these resources together, based on where you’re at in your NDIS access journey.

Learning Activities

Skills to build for your NDIS journey

Get to know us (your reimagine Peers!)

Start Activity

Exploring psychosocial disability

Start Activity

Exploring challenges (with your reimagine Peers!)

Start Activity

Videos

What does psychosocial disability mean to you?

Permanent, lifelong and episodic

United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities

Stigma and Discrimination

 

 

Videos

What is the NDIS?

What is a local area coordinator?

NDIS – mental health perspectives

Who are the NDIA?

What difference can the NDIS make for me?

Reasonable and necessary supports

Video

Accessing the NDIS

Videos

Advice for applying

What barriers or challenges have you faced with the NDIS?

What information did you collect?

Learning Activities

Exploring self-advocacy for the NDIS and recovery Decision Making: Skills for your NDIS Journey

Printable Sheets

Learning Activities

Exploring our goals

Start Activity

Exploring our hopes and dreams

Start Activity

Printable Resources

Videos

Decisions decisions decisions

How could the NDIS support me?

What are your goals?

What do you think about support coordination?

What do you think about the option to self manage your plan?

Advice for applying

 

Videos

Developing your first NDIS plan

What barriers or challenges have you faced with the NDIS?

Learning Activity

Exploring self-managing your plan

Printable Resource

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ