ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 3 – ܠܚܝܼܡܵܐ ܝܘܸܢ ܐܵܢܵܐ ؟

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹܐ ܓܵܘ NDIS، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܠ ‘ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ’ (‘access requirements’). ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ (psychosocial disability) ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܐܸܢ:

  • ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ (ܟܵܐܪ) ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܝܲܢ
  • ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒ݂ܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܚܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ.

ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency) ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕ NDIS  (NDIS Access Checklist) ܕܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܬܵܐ ܕܠܸܗܘܵܝܵܐ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܒܘܼܬ ܠܚܝܼܡܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܝܼܠܵܗ̇ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܸܬܩܵܐ ܕܠܸܛܠܵܒܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ (Access Request Form) ܘ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ (provide supporting evidence).

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ