Step 4 – NHỮNG LỜI KHUYÊN: Khi khuyết tật tâm lý xã hội không phải là khuyết tật ‘hàng đầu’ của quý vị

Để được gia nhập NDIS, quý vị phải có một khuyết tật do có một hoặc nhiều yếu kém về trí tuệ, nhận thức, thần kinh, cảm giác hoặc cơ thể, hoặc một hoặc nhiều yếu kém do một vấn đề tâm thần.  

Nếu quý vi mang nhiều khuyết tật, NDIA sẽ xét những khuyết tật này gộp chung với nhau khi quyết định quý vị có đáp ứng yêu cầu về khuyết tật hay không.

Những người mắc các loại khuyết tật khác có nhiều khả năng trải nghiệm khuyết tật tâm lý xã hội hơn quảng đại quần chúng. Tuy nhiên để xác định và đáp ứng điều này có thể là phức tạp.

Nếu quý vị trải nghiệm nhiều yếu kém do có nhiều hơn một khuyết tật, quý vị vẫn cần phải chứng minh ảnh hưởng của mỗi khuyết tật trên cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như trong:    

  • Tính cơ động/kỹ năng vận động
  • Liên lạc
  • Tương tác xã hội
  • Học hỏi
  • Tự săn sóc, và, 
  • Tự quản lý.

Mặc dầu NDIA sẽ đòi hỏi thông tin về khuyết tật hàng đầu của quý vị cơ quan có thể không biết khuyết tật tâm lý xã hội của quý vị ảnh hưởng ra sao đến một (những) khuyết tật khác của quý vị hoặc ảnh hưởng mà cả hai cùng có trên quý vị ngày này sang ngày khác.  

Quý vị cần cho thấy:

  1. Khuyết tật hàng đầu và khuyết tật tâm lý xã hội của quý vị tương tác ra sao
  2. Ảnh hưỏng của từng khuyết tật trên qúy vị, và,
  3. Những dịch vụ hoặc kỹ năng nào cần để hỗ trợ quý vị.   

Như vậy, quý vị sẽ phải cung cấp bằng chứng của khuyết tật hàng đầu của mình.  Nhưng quý vị cũng sẽ phải cung cấp bằng chứng của khuyết tật tâm lý xã hội của quý vị.

Những liên kết hữu ích

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước