Bước 4 – Thu thập thông tin về các tác động chức năng

Nghe từ một số người tham gia NDIS và người chăm sóc về thông tin họ thu thập trong đơn xin NDIS của họ:

Bài ghi âm của video này ở đây: Transcript-Information

Nếu quý vị có thông tin đánh giá hiện tại về các tác động chức năng quý vị trải nghiệm với bệnh tâm thần, hãy bao gồm điều này vào đơn xin gia nhập hoặc cho NDIA biết nơi để tìm thông tin này.

Thí dụ như sự đánh giá liệu pháp lao động, các báo cáo tâm lý, các đánh giá chức năng hoặc tâm lý khác bao gồm:

  1. Thông tin do quý vị, gia đình hoặc người chăm sóc cung cấp cho các cơ quan Chính phủ như Centrelink (thí dụ tiền trợ cấp người chăm sóc, tiền trả người chăm sóc hoặc tiền trợ cấp hỗ trợ khuyết tật) (Carer Allowance, Carer Payment or Disability Support Pension)
  2. Thông tin cung cấp cho các cơ quan chính phủ tiểu bang/lãnh thổ
  3. Đánh giá nhu cầu hoặc các công cụ kết quả được sử dụng để hiểu những thay đổi quý vị đang làm trong cuộc sống.

Thông tin này đôi khi được nhà cung cấp dịch vụ thu thập để hiểu nhu cầu điều trị và chăm sóc của quý vị. Các dịch vụ sức khỏe tâm thần quý vị sử dụng có thể có một số thông tin này. Yêu cầu họ cho một bản sao để đính kèm vào yêu cầu xin gia nhập NDIS của quý vị. Nếu quý vị không chắc chắn dịch vụ hoặc nhân viên hỗ trợ có thông tin này hay không, quý vị có thể hỏi họ.

Càng cung cấp nhiều thông tin cho NDIA, họ càng có thể đưa ra quyết định về khả năng hội đủ điều kiện của quý vị.

Một số thí dụ về các công cụ đánh giá chức năng:

  • Hệ thống Đánh giá Khuyết tật của Tổ chức Y tế Thế giới – World Health Organisation Disability Assessment Scale (WHODAS 2)
  • Hồ sơ Kỹ năng Đời sống – Life Skills Profile (LSP-16 or 32)
  • Hệ thống Kết quả Y tế Quốc gia – Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS)
  • Bảng Câu hỏi Đời sống trong Cộng đồng – Living in the Community Questionnaire (LCQ)
  • Đánh giá Nhu cầu của Camberwell – Camberwell Assessment of Need (CAN or CANSAS)
  • Hệ thống Đánh giá Hồi phục – Phạm vi và Giai đoạn (Recovery Assessment Scale – Domains and Stages (RAS-DS).

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước