Bước 2 – NDIS có thể trợ giúp quý vị bằng cách nào?

NDIS nhằm cung cấp sự trợ giúp cho mọi người Úc sống với khuyết tật tâm lý xã hội và gia đình và những người săn sóc họ tùy theo nhu cầu của họ. Sự trợ giúp này được chia làm hai nhóm chính.

1. Những người tham gia NDIS

Nếu quý vị sống với khuyết tật tâm lý xã hội và quý vị đạt những ‘yêu cầu tiếp cận’ (‘access requirements’) của NDIS quý vị có thể trở thành một người tham gia NDIS. Nếu quý vị trở thành một người tham gia quý vị sẽ hội đủ điều kiện để được cấp tiền trả cho những dịch vụ trợ giúp “hợp lý” và “cần thiết”.

Điều này được trình bày rõ hơn trên trang Những trợ giúp hợp lý và cần thiết (Reasonable and necessary supports).

2. Mọi người Úc

Không phải ai làm đơn xin cũng sẽ trở thành một người tham gia NDIS với những trợ giúp được tài trợ cho cá nhân. Tuy nhiên, nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được hưởng những trợ giúp được NDIS tài trợ quý vị có thể nói chuyện với NDIA và những LACs về những dịch vụ trong cộng đồng, những dịch vụ có thể trợ giúp hành trình hồi phục của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết hãy xem trang Tôi không đạt những yêu cầu để tiếp cận, Tôi có thể làm gi? (I do not meet the access requirements, What can I do?).

Thông qua những sinh hoạt “Thông Tin, Liên Kết và Xây Dựng Khả Năng ((Information, Linkages and Capacity Building activities) NDIS cung cấp cho mỗi người có khuyết tật, hoặc có rủi ro phát sinh khuyết tật, sự trợ giúp sau đây:

  • Thông tin về những trợ giúp trong cộng đồng của họ
  • Giới thiệu đến những dịch vụ và liên kết với các nhóm trợ giúp địa phương, câu lạc bộ hoặc chương trình.
  • Những kế hoạch và trợ giúp cho từng cá nhân.

 

NDIS trợ giúp những người tham gia NDIS bằng cách nào?

Nếu quý vị trở thành một người tham gia được NDIS tài trợ, quý vị có thể nhận sự trợ giúp để lập một kế hoạch NDIS cho cá nhân mình. Một kế hoạch bao gồm thông tin về những trợ giúp của NDIS để đáp ứng những nhu cầu của quý vị, trợ giúp không chính thức (từ gia đình và bạn bè), và thông tin về những trợ giúp chính mạch mà quý vị có thể tiếp cận.

Muốn biết thêm thông tin về những trợ giúp được tài trợ hãy vào trang: Những gì có thể hay không có thể được tài trợ (What may or may not be funded?)

  • Với kế hoạch của mình quý vị có thể chọn:
  • Những cơ sở cung cấp dịch vụ cho mình
  • bằng cách nào trợ giúp được cung cấp

mức độ kiểm soát mà quý vị muốn trong việc quản lý kế hoạch của mình Một kế hoạch cuối cùng được chấp nhận trao cho quý vị sự kiểm soát và trách nhiệm để làm cho kế hoạch được thực hiện. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn cách có người trợ giúp quý vị để thi hành kế hoạch (điều này gọi là ‘quản lý kế hoạch’ hoặc ‘điều hợp các trợ giúp’).

Liên kết hữu ích

Tôi có thể xin giúp đỡ gì? (What help can I get?) [trangmạng NDIS]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước