Các Huấn luyện viên Phục hồi (Recovery Coaches) và Quý vị

Phục hồi là một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần đối với nhiều người.

Để hỗ trợ việc phục hồi cho những người tham gia về tâm lý xã hội, NDIA hiện đã bổ sung mục ‘Huấn luyện viên Phục hồi’ vào các hỗ trợ trong kế hoạch NDIS của người khuyết tật tâm lý xã hội kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Huấn luyện viên Phục hồi là gì?

Huấn luyện viên Phục hồi hỗ trợ cho những người khuyết tật tâm lý xã hội có một cuộc sống trọn vẹn và đóng góp cho đời.  Họ có thể giúp quý vị kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn và quản lý tốt hơn một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.  Họ giúp huấn luyện và xây dựng năng lực, ví dụ: về sức mạnh và tính kiên cường.  Họ làm việc với quý vị, gia đình, những người chăm sóc và hỗ trợ của quý vị để lập ra và thực hiện kế hoạch phục hồi. Ngoài ra, họ hỗ trợ kết nối NDIS của quý vị với các hỗ trợ khác.

Khi suy nghĩ về các hỗ trợ quý vị muốn có cùng với kế hoạch NDIS của mình, cũng đáng để cân nhắc xem liệu quý vị có được lợi ích từ sự hỗ trợ của huấn luyện viên phục hồi với kế hoạch của mình hay không.

Nếu quý vị nhận được sự hỗ trợ từ Huấn luyện viên Phục hồi trong kế hoạch của mình, quý vị sẽ có thể lựa chọn giữa:

  • Một huấn luyện viên phục hồi chức năng có kinh nghiệm thực tiễn – người này sẽ sử dụng kinh nghiệm sống của họ về sức khỏe tâm thần và phục hồi để thông tin về hỗ trợ họ thực hiện cho quý vị, hoặc
  • Một huấn luyện viên phục hồi chức năng có kinh nghiệm học vấn – người này đã học được các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ quý vị lập kế hoạch phục hồi, thông qua kinh nghiệm và/hoặc học tập chuyên môn.

Huấn luyện viên Phục hồi chỉ là một trong những hỗ trợ có sẵn với NDIS và họ có thể phù hợp hoặc không phù hợp với quý vị.

Để tìm hiểu thêm thông tin:

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước