Bước 2 – NDIS có thể trợ giúp việc hồi phục bằng cách nào?

Cuốn video này được thiết lập bởi Ủy Ban Sức Khỏe Tâm Thần NSW (NSW Mental Health Commission). Video chia sẻ những trải nghiệm về sức khỏe tâm thần và NDIS của những người bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh tâm thần.

Hồi phục là sống một cuộc sống có hạnh phúc cá nhân, xã hội và tinh thần, trong khi sống với một căn bệnh tâm thần. Hồi phục là việc của mỗi cá nhân và được ấn định bởi mỗi người cho chính họ.

Mục đích của NDIS là giúp quý vị có được sự trợ giúp khuyết tật mà quý vị cần. Mỗi người có những mục tiêu khác nhau nhưng NDIS có thể giúp quý vị những điều như:

 1. Có những lựa chọn về cách quý vị được trợ giúp thí dụ một Điều Hợp Viên Trợ Giúp để trợ giúp quý vị hiểu và chọn những trợ giúp cho quý vị
 2. Trợ giúp các sinh hoạt hàng ngày:
  – Săn sóc nhà cửa, thí dụ giúp chùi rửa hoặc làm vườn, luyện tay nghề để giúp bảo trì nơi đang thuê
  – Tự săn sóc cho quý vị, thí dụ động viên và thúc đẩy làm các sinh hoạt như tắm vòi
 3. Củng cố quan hệ với gia đình và bạn bè, thí dụ kế hoạch trợ giúp về thái độ
 4. Trang bị và điều chỉnh để gia tăng sự độc lập của quý vị, thí dụ một bộ lịch có tiếng nói để cung cấp những nhắc nhở và gợi nhớ.
 5. Quản lý những săp xếp về chỗ ở, thí dụ tìm một chỗ ở mới
 6. Trợ giúp về sức khỏe và hạnh phúc, thí dụ trợ giúp về ăn uống lành mạnh và tập thể dục
 7. Học hỏi và giáo dục, thí dụ bắt đầu một môn học
 8. Những kỹ năng để xử lý tác dụng của khuyết tật của quý vị, thí dụ những kỹ năng để xây dựng sự độc lập của quý vị
 9. Việc làm, thí dụ những nhân viên để giúp quý vị về việc làm của quý vị
 10. Dấn thân vào cộng đồng của quý vị, thí dụ động viên và trợ giúp để gia nhập các sinh hoạt địa phương.

Việc bổ sung Huấn luyện viên Phục hồi về tâm lý xã hội cho những người tham gia hỗ trợ có thể nhận được kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 là một cách NDIS đang triển khai để hỗ trợ cho việc phục hồi.  Quý vị có thể đọc thêm thông tin trên trang này.

Hãy nhớ: quý vị quyết định việc hồi phục diễn ra như thế nào và làm cách nào để NDIS đáp ứng những nhu cầu của quý vị trong đời sống! Một hồi nữa, trang mạng này sẽ giúp quý vị dò tìm những mục tiêu của quý vị, dù cho quý vị có được tài trợ cho các dịch vụ NDIS hay không.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước