Akıl sağlığı ve engellilik sektörlerin kullandığı dil bazen kafanızı mı karıştırıyor?

Her iki sektör de insanların akıl sağlığı sorunu ve iyileşme konularındaki yaşam deneyimlerini tanımlamak ve bunlar hakkında konuşmak için insan öncelikli, iyileşmeye yönelikve travmayı göz önüne alan sade İngilizce kullanırlar.

NDIS’nin sizin şimdi anlamaya çalışmanız gerekecek olan kendi dili de vardır. ‘bugün.yeniden düşle’ (reimagine.today) de mümkün olduğunca teknik sözcükler içermeyen bir dil kullanmayı hedefler. Bu kaynak üzerinde çalışırken bazı terimlerin açıklamalarına gereksinirseniz sözlük yararlı olacaktır.

‘reimagine.today’de daha iyi ifade edilebilecek bir şey hakkında herhangi bir öneriniz varsa geri bildirim (feedback) yapmanızı rica ederiz.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A meaningful and contributing life (Anlamlı ve katkılı bir yaşam): Bu, aile ve arkadaşlarla yakın bağlantılarla zenginleşmiş ve iyi bir sağlık ve esenlikle bu bağlantıların tadını çıkaracak doyurucu bir yaşam anlamına gelir. Her gün, ister iş, isterse başkalarına destek olmak veya gönüllülük olsun, her güne anlam ve amaç yükleyen yapılacak bir işi olması anlamına gelir. Evi olması ve mâlî sıkıntı ve belirsizlik olmaması anlamına gelir. Akıl sağlığı güçlüğü nedeniyle ayırımcılığa uğramadan eğitim ve iyi sağlık fırsatları olması anlamına gelir.[4]

Daha fazla ayrıntı için bu videoyu seyredin.

(Access Request Form) Erişim Talep Formu: NDIA’nın NDIS fonu alıp almayacağınıza karar vermek için kullandığı bilgilerin bir bölümü olarak kullanılan ve kişinin doldurduğu bir başvuru formu.

(Access requirements) Erişim gerekleri: NDIS alabilmeniz için koşullar:

 • Geçmeyecek ya da büyük olasılıkla geçmeyecek olan bir engelliliğiniz olması (Dönemsel’e de bakın)
 • 65 yaşından küçük olmak
 • Avustralya’da yaşıyor olmak
 • Avustralya vatandaşı olmak veya Avustralya’da yaşayabileceğinizi gösteren özel bir belgeniz olması

(Access decision) Erişim kararı: NDIA tarafından bir kişinin erişim talebinin (NDIS başvurusu) kabul veya reddi.

(Advocate) Savunucu: Sizi destekleyecek ve haklarınız, gereksinimleriniz ve istekleriniz için dik durmanıza yardımcı olacak bir kişi. Savunucu bazen sizin adınıza konuşabilir, yazabilir ya da haklarınızı savunabilir.

(Aspiration) Özlem: Yaşamınızda bir şeyi başarma umudu veya hayali.

B

(Budget(s)) Bütçe(ler): NDIS’nin fon sağlayabileceği üç destek bütçesi vardır – değişik türden desteklerle bağlantılı ana, kapasiteyi yükseltme ve kapital. Bu bütçeler bir kişinin NDIS’den değişik destekler için aldığı değişik miktarlardaki paralardır.

C

(Capacity Building) Kapasiteyi Yükseltme: Bu, engelliliği olan kişilerin ve ailelerinin topluma katılımlarını ve diğer insanlar gibi aynı fırsatlara ve hizmetlere erişimini sağlamak hakkındadır.

(Carer) Bakıcı: Engelliliği olan birine bakan kişi. Bakıcı ücretli değildir ve çoğu kez bir aile ferdidir.

(Choice and control) Seçim ve kontrol: NDIS ile insanlar kendileri için önemli olanı seçerler. NDIS katılımcıları hangi destekleri alacaklarına ve kendilerini kimin destekleyeceğine karar verirler.

(Community engagement) Toplumun katılımı: İnsanların nasıl topluma katıldıkları.

(Community inclusion) Topluma katılım: Bu, (engelli olsun, olmasın) isteyen herkesin toplumun her ferdi ile aynı şekilde bir etkinliğin veya servisin her bölümüne erişiminin sağlanmasıdır.[1]

(Community services) Toplum hizmetleri: Toplumda herkesin kullanabileceği, kütüphaneler ve spor kulüpleri gibi etkinlikler ve hizmetler. Bazı hizmet sağlayıcılar, yerel toplumlarının kendilerine özel gereksinimlerinden ortaya çıkmış oldukları için kendilerine toplum hizmetleri derler.

(Consumer) Tüketici: Bir akıl sağlığı rahatsızlığı için geçmişte ya da şu anda destek alan kişi. Bu insanların bir akıl sağlığı rahatsızlığı yaşamışlıkları vardır.

(Coordination of Supports) Desteklerin koordinasyonu (destek koordinasyonu): Bir katılımcının NDIS planının destek kategorilerinden birisi ‘desteklerin koordinasyonu’ olabilir. Bir kişiye bu destek kategorisi için fon sağlandığı zaman planlarındaki destekleri organize ve idare etmek için yardım sağlanır.

D

(Disability) Engellilik: Engellilik kişinin bedensel veya aklî fonksiyonlarının tamamen veya kısmen yitirilmiş olmasıdır. (1992 Engellilik Yasası). Bir engellilik bir kişinin bedenini ya da beynini nasıl kullandığını, aynı zamanda çevrelerinde bir şeyler yapma yeteneklerini etkileyebilir. Engellilik değişik yollardan anlaşılabilir (tıbbî engellilik modeli ve sosyal engellilik modeli’ne bakın) 

Bu, bir kişinin bozukluklarını, etkinliklerindeki sınırları ve katılım kısıtlarını tanımlar. (Sağlık sorunu olan) bir bireyle o bireyin çevre ve kişisel bağlamı arasındaki karşılıklı etkileşimin olumsuz yönlerine işaret eder.

Engellilik şöyle şeyler olabilir:

 • Sağırlık gibi bir duyusal engellilik
 • Omurilik sakatlanması gibi bir bedensel engellilik
 • Zihinsel engellilik

Bir akıl sağlığı sorunundan kaynaklanan ruhsal-toplumsal engellilik.

E

(Early Childhood Early Intervention – ECEI) Erken çocuklukta erken müdahale: Bu, engelliliği olan çocuklara yaşamlarını ileride daha iyi kılmak ve NDIS’ye erişimlerine gerek kalmaması için küçüklüklerinde yardım sağlayan bir programdır.

(Economic and social participation) Ekonomik ve sosyal katılım: Bu, toplumumuzun topluluklarına ve ekonomisine hangi yollarla katıldığınız anlamına gelir. Ekonomik katılım bir işte çalışmak (para kazanma fırsatı), gönüllülük veya okumak demektir. Sosyal katılım bir kulübe veya gruba gitmek kadar aileniz ve arkadaşlarınızın bir parçası olmak ve onlara bakmak demektir.

(Eligibility) Hakkı olmak: Kimin NDIS fonları alabileceğine ilişkin kurallara (erişim gereklerine) uyup uymadığınız anlamına gelir. NDIS çoğunlukla NDIS alıp alamayacağınıza karar vermek için Erişim Talep Formu’nu kullanır.

(Episodic) Dönemsel: Akıl sağlığı sorunu olan bir kişi iyi yaşadığı ve pek de iyi yaşamadığı dönemlerden geçebilir. Bir kişinin akıl sağlığı sorununun yoğunluğu değişken ise bu, ‘dönemsel’ olarak bilinir. Bir kişinin akıl sağlığı sorunu dönemsel olmakla beraber ömrü boyunca destek gerektirecek uzun dönem etkileri varsa NDIS’ye erişim sağlayabilirler.

F

(Formal supports) Resmî destekler: Kişilerin NDIS paketi ile ödeme yaptıkları destekler.

Tam program: NDIS’nin hakkı olan tüm Avustralyalılar için ilemeye başlayacağı tarihler:

 • ACT – Temmuz 2016
 • New South Wales – Temmuz 2018
 • Güney Avustralya – Temmuz 2018
 • Tasmania – Temmuz 2019
 • Victoria – Temmuz 2019
 • Queensland – Temmuz 2019
 • Kuzey Bölgesi – Temmuz 2019.

Bu tarihlerden önce yalnızca bazı bölgelerdeki bazı kişiler baş vurabileceklerdir.

(Functioning) İşlev: Bu, etkinlikler ve katılım dahil olmak üzere, yapabileceğiniz şeyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kişi ile çevresi arasındaki karşılıklı ilişkinin olumlu yanlarını tanımlar.

(Functional impact) İşlevsel etki: Bu, kişinin engelliliğinin türünü ve ciddiyetini ve bunun yapmaları gereken şeyleri ve bunları nasıl yapmak istediğini etkilediğini tanımlayan bir terimdir.

(Funded supports) Fonlanan destekler: Ödeme yapmanız için NDIS’nin size verdiği destek. Katılımcıların günlük etkinliklerini yapmalarına ve hedeflerine erişmelerine yardımcı olan destek. Bu desteklerin mâkûl ve gerekli olmaları şarttır.

(Funded support package) Fonlanan destek paketi: Kişinin NDIS yoluyla destekler için kullanabileceği paranın miktarı. Kişinin planı size paketinizde ne kadar para alacağınızı belirtir.

G

(Goals – hopes and dreams) Hedefler – umutlar ve hayaller: İyi bir yaşam sürdürmeniz için ileride yapmak veya başarmak istediğiniz şeyler (Özlemler‘e de bakın).

(Guardian) Vasî: Yasal olarak engelliliği olan bir kişi adına seçim yapabilen kişi. Genellikle ebeveynler vasî olmakla beraber, bazı kişiler için vasîleri devlettir (Vesayet).

H

(Health) Sağlık: Bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tümüyle sağlıklı olma durumu.

I

(Impairment) Bozukluk: Uzun dönem veya kalıcı olarak bedensel, zihinsel veya duyusal işlevlerin kalıcı [2] olarak yitirilmesi veya sınırlı olması. Akıl sağlığı sorunları olan kişiler için bu, işlevin dönemsel olarak yitirilmesini de içerir, ki bu bir çok kez uzun dönem veya kalıcı bir bozukluğa ve sonuçta engelliliğe yol açar.[3]

(Informal supports) Gayrı resmî destekler: Katılımcıların çevrelerindeki aile, arkadaş, komşu ve yerel topluluklarındaki esnaflardan ücretsiz olarak aldıkları destekler.

(Insurance principle) Sigorta ilkesi: Doğuştan bir engelliliği olan ya da yaşamları süresinde engelli olan her Avustralyalı NDIS yoluyla gereksindikleri desteği alacaklardır.

L

(Linkages) Bağlantılar: NDIS çerçevesinde bu, engelliliği olan kişilerin toplumda gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olacak gayrı resmî destek ve hizmetlerle bağlantılarının kurulması anlamına gelir.

Yaşanan deneyimler: Bir akıl sağlığı sorunu ile yaşayan kişinin deneyimi ya da örneğin bir aile ferdi veya eşi gibi, akıl sağlığı sorunu olan bir kişiyle yakın ilişki içinde olunması. Ayrıca bu, iyileşme deneyimini tanımlamak için de kullanılır.

Yaşanan engellilik deneyimi: Bir kişinin engellilikle yaşama deneyimi veya örneğin bir aile ferdi veya eşi gibi engelliliği olan bir kişiyle yakın ilişki içinde olunması.

(Local Area Coordinators – LAC) Yerel Bölge Koordinatörleri: Bu kişiler NDIS ile birlikte insanlara, ailelerine ve bakıcılarına NDIS fonlarına erişimleri için yardımcı olmak için çalışan yerel ‘toplum ortağı’ kuruluşlardır. LAC’ınız insanların NDIS fonları almalaına ve planlarını yazmalarına yardım edecektir. Ayrıca, katılımcıların planlarını idare etmelerine ve NDIS dışındaki destek ve hizmetleri (ana akım servisler ve yerel toplum temelli destekler) almalarına da yardım edebilirler.

M

(Mainstream services) Ana akım servisler: Bunlar NDIS dışında devletten para alan ve/veya herkesin kullandığı servislerdir. Bunlar sağlık ve akıl sağlığı servisleri, kamu taşımacılığı, eğitim, iskân ve istihdam servislerini içerir.

(Market) Piyasa: NDIS fonu alan kişilere ürün ve hizmetle sunan tüm sağlayıcılardır.

(Medical model of disability) Tıbbî engellilik modeli: Tıbbî engellilik modeli insanların bozuklukları ya da farklılıkları nedenleriyle engelli olduklarını söyler.

(Mental Health) Akıl Sağlığı: Bir kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle baş edebildiği, üretken ve verimli olarak çalışabildiği ve toplumuna katkıda bulunabildiği iyi olma durumudur.

(Mental health condition) Akıl sağlığı sorunu: Bu terim, tanı konulmuş olsa da, olmasa da, bir akıl hastalığı olduğunu gösterebilen çok çeşitli belirtileri tanımlar.[5]

(Mental illness) Akıl hastalığı: Akıl hastalığı tanı konulabilen ve kişinin algısal, duygusal ve/veya sosyal yeteneklerine müdahale eden bir hastalıktır.[6] Akıl hastalıklarına her zaman tanı konulmuş olmaz ve bu durumdaki insanlar akıl sağlığı servisleriyle hiç bir zaman temas etmeyebilirler.  Akıl hastalıklarının hepsi bozukluklara yol açmaz.[7]

(Mental health consumer) Akıl sağlığı tüketicisi: Akıl hastalığı veya akıl sağlığı sorunu ile yaşanmış deneyimi olan (yaşanmış deneyimler’e bakın) ve destek ya da hizmet isteyen kişidir.

(Mental health recovery) Akıl sağlığı iyileşmesi: Akıl sağlığı iyileşmesi bireysel bir süreçtir ve her kişi için değişik bir anlam ifade eder. İyileşme seçtiği toplumda akıl sağlığı sorunları olsun, olmasın, anlamlı ve katkılı bir yaşam yaratabilme ve yaşayabilme demektir.[8]

(My first plan) İlk planım: Bu, bir katılımcının NDIS ile sağladığı ve hedeflerini ve bütçenin ne için olduğunu kapsayan ilk plandır. Bu plan değişen bir şey olmazsa bir yıl sürer.

N

(NDIA – The National Disability Insurance Agency) Ulusal Engellilik Sigorta Kurumu: NDIS’yi yürüten ve uygulayan bir Federal hükûmet kuruluşudur.

(NDIS – The National Disability Insurance Scheme) Ulusal Engellilik Sigorta Programı: Bu, engelliliği olan kişileri ve ailelerini desteklemenin yeni bir yöntemi olan bir reformdur.

(National Access Team) Ulusal Erişim Ekibi: NDIS erişim başvurularını inceleyerek insanların NDIA’ya erişim hakları olup olmadığına karar veren ve Avustralya’nın çeşitli yerlerinde bulunan NDIA çalışanlarıdır.

(Nominee) Temsilci: Seçim yapma konusunda yardıma gereksinen ama ebeveyni veya vasîsi olmayan bir kişi adına karar verebilen kişidir.

P

(Participant) Katılımcı: Engelliliği olan ve hak kazanma gereklerine uygun olduğu için NDIS alan kişi. Bu kişiye bazen müşteri veya kişi de denir.

(Participant statement) Katılımcı bildirimi: NDIS katılımcısının yaşama düzeni, ilişkileri, destekleri, gündelik yaşamının tanımının yâni sıra özlemleri ve daha uzun dönem hedefleri hakkındaki bilgiler.

(Participation) Katılım: Bir kişinin yaşam ortamına nasıl katıldığı. Fonksiyonun toplumsal perspektifini temsil eder. 

(Participation restrictions) Katılım sınırlamaları: Yaşam durumlarına katılım konusunda bir kişinin karşılaşabileceği sorunlar. Bu, o kişinin katılımını o kültür veya toplumda engelliliği olmayan bir kişiden beklenilenle karşılaştırarak karar verilir.

(Permanent) Kalıcı: Bu geçmeyen ve ömür boyu geçmeyecek bir şeydir. NDIS’ye hakkınız olması için bir rahatsızlık veya bozukluğunuzun kalıcı olması ya da büyük olasılıkla kalıcı olacak olması gerekir (lütfen Dönemsel’e de bakın).

(Person with disability) Engelliliği olan kişi: Bu, bozuklukları olan veya yapabilecekleri etkinlikler sınırlı olan ve şunlar gibi şeyler konusunda yardıma gereksinen kişidir:

 • bir şeyleri anlama
 • arkadaş edinme
 • iş bulma
 • giyinme
 • dolaşma.

Plan: NDIS’nin bir parçası olan herkesin kendi bireysel planı vardır. Bir katılımcının planı NDIS plancısıyla birlikte yazılacaktır. Plan o kişinin gereksinimlerini ve hedeflerini ve NDIS’nin onlara bu hedeflere ulaşmaları için vereceği para ve desteği tanımlayacaktır.

(Plan manager) Plan yöneticisi: Kişinin destek planındaki destekler için sağlanan NDIS fonlarını idare eden bir kişi veya kuruluş. Bu, tedarikçilerin faturalarını ödemek, hizmet sağlayıcılarla servis sözleşmelerini hazırlamak, hizmet saplayıcılarla sözleşme ve ödeme yapmak ve fonların nasıl kullanıldığı hakkında aylık raporlar hazırlamayı içerir.

(Plan review) Planın gözden geçirilmesi: Bu, siz planınızı NDIS ile birlikte inceleyip değişiklik yapılması gerekip gerekmediğine baktığınız zamandır. Kişilerin NDIS planı en az her 12 ayda bir gözden geçirilir. Koşullarınızda değişiklik olursa planınızın gözden geçirilmesini isteyebilirsiniz.

(Provider) Sağlayıcı: Bir servis işleten ya da NDIS fonları alan insanlara satacak bir şeyleri olan kişidir. İnsanlar kullanmak istedikleri sağlayıcıları seçebilirler ve hoşnut değillerse sağlayıcıları değiştirebilirler – seçim ve kontrol budur. NDIS’de tescilli sağlayıcıların bir listesi vardır ama fonlarınızın tamamını veya bir kısmını siz kendiniz idare ediyorsanız sağlayıcıların tescilli olmaları gerekmez.

(Psychosocial disability) Ruhsal-toplumsal engellilik: Bu, akıl sağlığı sorunuyla bağlantılı sosyal ve ekonomik sonuçlarla ilgilidir. Bir kişinin yaşamında akıl sağlığı sorunuyla bağlantılı olarak karşılaştığı güçlükler ve sınırları tanımlamak için kullanılır. Bu güçlükleri ve sınırları, ya da bozuklukları insanın yaşama bütünüüyle katılma yeteneğini etkileyen engellilikler olarak görür.

R

(Reasonable and necessary) Mâkûl ve gerekli: Mâkûl olması bir şeyin âdil olması demektir. Gerekli olması da bir şeye gerçekten gereksiniminiz olması demektir. NDIS size âdil olan ve engelliliğinizin getirdiği güçlüklere karşı iyi bir yaşam sürdürmeniz için gerçekten gereksiniminiz olan şeyler için para verir.

S

(Sector) Sektör: Engelliliği olan insanlara hizmet veren işletmeler ve kuruluşlar ile engelliliği olan kişiler için sesini yükselten gruplar.

(Self-management (funding)) Öz-yönetim (fonlama): Kişinin kendi NDIS parasını kendisinin idare etmesi ve sağlayıcılara doğrudan veya plan yöneticisi yoluyla ödeme yapması. Bir kişi NDIS parasının tamamını veya bir kısmını kendisi idare edebilir.

(Self-management (looking after yourself)) Öz-yönetim (kendi bakımını sağlamak): Bir kişinin gündelik şeyleri yapmak, kararlar vermek, sorunları ele almak ve paralarını idare etmek için gereksindiği yardım miktarı (ayrıca Plan Yöneticisi ve Desteklerin Koordinasyonu’na bakın).

(Service agreement) Hizmet sözleşmesi: Bir sağlayıcının size ne destekler sağlayacağını, onlara nasıl ödeme yapacağınızı, sorunların nasıl ele alınabileceğini ve servis değiştirmek isterseniz ne yapmanız gerekeceğini açıklayan bir belgedir.

(Service provider) Servis sağlayıcı: ‘Sağlayıcı’ya bakın..

(Social inclusion) Sosyal içindeleme: Sosyal içindeleme engellilikle yaşayan insanları gerçekten içine alan, onları destekleyen, müdahale ederek krizleri engelleyen ve ayırım ve dışlama yapmayan bir topluma her yönde katılabilmek ve katkıda bulunabilmek demektir.[9]

(Social model of disability) Sosyal engellilik modeli: Engelliliğin sosyal modeli, engelliliğin kişinin bozukluğu ya da farklılığından değil, toplumun organize olma biçiminden kaynaklandığını söyler. Engelli kişiler için yaşam seçimlerini kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasının yollarına bakar.

(Supplier) Tedarikçi: Katılımcıları destekleyecek, gereçler gibi nesneler sağlayan kişi.  

(Supports) Destekler: Engelliliği olan kişinin günlük etkinliklerini yapması, toplumun bir parçası olması ve hedeflerine ulaşması için gereksindiği şeyler (bu, engelliliği olan kişilerin gündelik şeyleri yapmalarına yardımcı olacak destek kişileri veya nesneleri olabilir)

(Support categories) Destek kategorileri:

NDIS Planınızdaki fonlama üç destek kategorisine bölünmüştür:

 • kapasiteyi artırmak: gelecek için becerilerinizi geliştirecek destekler. Bunun bir örneği, NDIS planınızı uygulamanıza yardımcı olmak için gerekli desteklerin koordinasyonu için sağlanan fonlardır.
 • ana: gündelik yaşam etkinlikleri için doğrudan yardım sağlayan destekler. Bunun bir örneği, özellikle akıl sağlığınızın iyi olmadığı zamanlarda ev işleri için sağlanan yardımdır.

Kapital: bu kategori çerçevesindeki destekler bağımsızlıklarını ve becerilerini artırmaları için kişilere destek sağlar. Bunlar topluma katılmanıza yardımcı olacak araç ve gereçlerdir. Bunun bir örneği, randevularınızı hatırlamak ve geç kalmamanıza yardımcı olacak bir elektronik takvim olabilir.

T

(Trauma) Travma: Kişinin zihinsel, bedensel ve duygusal gelişiminde büyük çapta ve uzun süreli hasar yaratabilen ve akıl sağlığı ve onunla birlikte olan sorunlara yol açabilen sıkıntılı bir duygusal deneyim. 

(Trauma Informed) Travmanın hesaba katılması: Travma hakkındaki bilgilerin -bunun etkisi, kişilerarası dinamiği ve iyileşme yolculuğu- hesaba katılarak bu bilgileri hizmet sağlanmasının her yönünün içine katmak.

W

(Wellbeing) Esenlik: Rahat, sağlıklı veya mutlu olma hali – potansiyelinizi gerçekleceğinizi, yaşamın stresleriyle baş edebileceğinizi ve toplumunuza katkıda bulunabileceğinizi hissetmek.

(Workforce) İş gücü: Engelliliği olan kişilerle çalışan insanlar.

Referenslar

Tanımların çoğu, başka yerden alındığı belirtilmemişse “NDIS Glossary/Easy English Glossary”den alınmıştır.

[1] Tanım “ACE DisAbility Network ‘Inclusion in the Community’ http://www.acedisability.org.au/information-for-providers/inclusion-in-the-community.php)’dendir. 14 Haziran 2017’de girilmiştir.

[2] Dünya Sağlık Örgütü, 2002, “Towards a common language for Functioning Disability and Health ICF, WHO”, Cenevre

[3] Ulusal Akıl Sağlığı Tüketicileri ve Bakıcıları Forumu, 2011,  “Unravelling Psychosocial Disability, A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial Disability Associated with Mental Health Conditions”,  Canberra,. s 5,  https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf, 14 Haziran 2017’de girilmiştir.

[4] Ulusal Akıl Sağlığı Komisyonu, 2014,  “National Contributing Life Survey Project, 2014, http://www.mentalhealthcommission.gov.au/our-work/national-contributing-life-survey-project.aspx, 14 Haziran 2017’de girilmiştir.

[5] Ulusal Akıl Sağlığı Tüketici ve Bakıcı Forumu, 2011,  “Unravelling Psychosocial Disability, A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial Disability Associated with Mental Health Conditions”,  Canberra, s.6,  https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf, 14 Haziran 2017’de girilmiştir..

[6] Federal Sağlık ve Yaşlı Bakımı Dairesi, 2000, “National Action Plan for Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health, Mental Health and Special Programs Branch, Commonwealth Department of Health and Aged Care, Canberra”.

[7] Ulusal Akıl Sağlığı Tüketici ve Bakıcı Forumu, 2011,  “Unravelling Psychosocial Disability, A Position Statement by the National Mental Health Consumer & Carer Forum on Psychosocial Disability Associated with Mental Health Conditions”,  Canberra, s.6,  https://nmhccf.org.au/sites/default/files/docs/nmhccf_psychosocial_disability_booklet_web_version_27oct11.pdf, 14 Haziran 2017’de girilmiştir.

[8]Avustralya Sağlık Bakanları Danışma Kurulu, “A National Framework for Recovery-Orientated Mental Health Services, Commonwealth of Australia, Australia, 2013”, s.1,  http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/67d17065514cf8e8ca257c1d00017a90/$file/recovgde.pdf, 14 Haziran 2017’de girilmiştir.

[9] Akıl Sağlığı Koordinasyon Kurulu, 2011, sosyal içindeleme hakkında bilgiler, MHCC internet sitesi, “http://www.mhcc.org.au/ resources/social-inclusion.aspx”, 29 Mart 2011’de girilmiştir.

NDIS’ye başvurunuzu desteklemeye yardımcı olması için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterini indirin

NDIS’ye erişimin 6 adımını incelerken başvurunuzu desteklemek için Yaşamını Yeniden Düşle İşlem Defterindeki sorular ve etkinlikleri tamamlayacağınız etkinlikler için size yol gösterilecektir.

Akıl sağlığı sorunlarıyla yaşayan ve onların destek ağları ile birlikte tasarlanmıştır.
 • tarafından fonlanmıştır

ye erişim ndis 6 adımda