Welcome

On this page we’ve grouped together some activities and resources to help you with building basic skills that may be useful for the NDIS journey. These were made by peers, for peers, to explore skills such as decision-making and self-advocacy. Whether you receive an NDIS plan or not, there are resources here to support you: 

  • Build skills important to your recovery 
  • Explore your hopes and dreams
  • Feel empowered to pursue your goals.

One important skill we explore by itself on another page is self care:

Self-Care Hub

Activities and resources

In this first activity, you can explore some of the basic skills you’ll need for the NDIS journey:

Skills to build for your NDIS journey

 

Self-Advocacy

What is self-advocacy? And why is it important for recovery? We explore this further here:

Self-advocacy, Recovery and the NDIS

Now that you know a little more about self-advocacy, this checklist may come in handy when you next want to self-advocate:

 

Decision-Making

The NDIS is all about CHOICE and CONTROL – so decision-making is key! To start, you may like to explore your skills in decision-making with this learning activity: 

Decision-making and you 

Next time you need to make a more complex decision, this printable tool may come in handy:

 

Reimagine Your Life

Whether you get an NDIS plan or not, you can explore your hopes and dreams for a meaningful life. Our workbook is a place to explore your hopes and dreams, as well as to keep together your notes and information about your NDIS application:

Reimagine Workbook

If you’re not sure how to fill it out, you can also look at this example workbook:

 

NDIS planning

One question people are often unsure about is how to manage their NDIS funds. This learning activity explores your options:

Exploring Self-managing your plan 

If self-managing your plan seems right for you, this checklist includes the main things you’ll need to keep in mind: 

Some people worry about what will happen to their plan if they become unwell. Our peers put together this flowchart to support people at this time:

Do you have a planning meeting coming up? This quick planning meeting checklist may be useful:

Thanks for checking out these resources. If you would like to order printed copies of any of our resources, please email us at reimagine@mhcc.org.au

Other Useful Resources

National Disability Advocacy Program
AdvoKit – tools to support people during the pandemic and beyond
Self-Manager Hub
Looking After Yourself
Assertive Communication
Assertiveness
Resolving Conflict 

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ